بررسی راهکارهای نظری آزمون‌های بسندگی و تهیه یک آزمون بسندگی استانده زبان فارسی برای غیرفارسی‌زبانان


بررسی راهکارهای نظری آزمون‌های بسندگی و تهیه یک آزمون بسندگی استانده زبان فارسی برای غیرفارسی‌زبانان
با توجه به گسترش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، و وجود مراکز متعدد آموزش زبان‌فارسی در ایران، تهیه آزمون‌های مهارت زبانی ضروری به نظر می‌رسد. بررسی واقعگرایی در آثار داستانی جلال آل احمد و غلامحسین ساعدیاین تحقیق در پی اون هست که آزمونی مشتمل بر چهار بخش جهت سنجش مهارت زبانی فراگیران خارجی زبان فارسی تهیه کند. سبک شناسی شعر معاصر (براساس اشعار پنج شاعر برجسته معاصر)این چهار بخش شامل آزمون گوش دادن، قواعد ساختاری، واژگان و مطالعهو درک مفاهیم هست . منظومه سرایی فارسی از دوره مشروطه تا 1357 شبرای هر یک از این بخشها، ماده‌هایی تهیه شد و طی دو مرحله این ماده‌ها مورد واکاوی برنامه گرفت . اعلام ( اشخاص ) در مثنوی های عطارابتدا 180 ماده برای این چهار بخش تهیه شد که سپس تایید روایی صوری، 152 ماده باقی ماند که به 19 تن از دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه شد. سیمای انسان کامل در دیوان سنایی با شواهد مثال نهج البلاغهسپس واکاوی ماده‌ها که نامناسب بودند، 100 ماده برای آزمون از همکاری 53 تن از دانشجویان مرکز آموزش زبان‌فارسی دانشگاه بین‌اللملی امام خمینی بهره گرفته شد. کانون معماران جوان - ایران ( انکوباتور معماری ‏‎I.A.I‎‏) . دو جلداین دانشجویان در دو مقطع پایه و پیشرفته به یادگیری زبان‌فارسی در این مرکز اشتغال داشتند و دارای ملیت‌های گوناگون بودند. بررسی و نقد داستانهای منتشر شده در نشریه دنیای سخن از آغاز انتشار تا سال 1380سپس اجرای آزمون ماده‌های آزمون مورد واکاوی برنامه گرفت . مقایسه زبان داستان در آثار دولت آبادی و احمد محمودبرای تعیین پایانی این آزمون از دو روش پایانی دو نیمه و کودر ریچاردسون سود برده شد و جهت تعیین روایی آزمون روایی صوری و سنجه‌ای و سازه‌ای آزمون مورد بررسی برنامه گرفت . سپس همبستگی میان بخش‌های مختلف آزمون اندازه‌گیری شد. این تحقیق نشان داد که آزمودنی‌ها در مهارت مطالعهو درک مفاهیم از کمترین توانایی و در حوزه قواعد دستوری از بیشترین توانایی برخوردارند.

99 out of 100 based on 74 user ratings 309 reviews

@