مطالعه اثر تغییر شکل هسته بر روی برهم‌کنش بین هسته‌های کروی و هسته‌های تغییر شکل یافته با استفاده از مدل Double Folding


مطالعه اثر تغییر شکل هسته بر روی برهم‌کنش بین هسته‌های کروی و هسته‌های تغییر شکل یافته با استفاده از مدل Double Folding
در پایان نامه حاضر با در نظر گرفتن واکنش 238U+16O، پتانسیل برهمکنش بین دو یون سنگین کروی و تغییر شکل یافته با هستفاده از مدل Double-Folding محاسبه شده هست.


انتقال ژن مقاومت به علف‌کش گلایفوسیت و آنالیز مولکولی گیاهان تراریخت در چغندرقند
در محاسبه پتانسیل Double-Folding از برهمکنش نوکلئون-نوکلئون M3Y از نوع Paris هستفاده شده هست.


ساخت داربست‌های پلیمری از پلی هیدروکسی بوتیرات و بهبود خواص آن به منظور کشت سلول‌های بنیادی P19 و جهت دهی آن‌ها به سمت سلول‌های عصبی
وابستگی پتانسیل برهمکنش ، سطح مقطع همجوشی و توزیع سد همجوشی به شکل و جهت گیری های مختلف هسته هدف بررسی شده هست.


بررسی اثر مواد شیمیایی و طبیعی مختلف بر روی تجمع پروتئینی تشکیل شده در لیزوزیم در شرایط آزمایشگاهی
برای تطابق بهتر با داده های تجربی ، در محاسبه بخش تبادلی از پتانسیل با برد محدود هستفاده شد.


تهیه‌ی کمپلکس‌های بیس‌کی‌لیت نامتقارن مس (II)و بررسی سولواتوکرومیسم آن‌ها
بخش تبادلی پتانسیل را علاوه بر محاسبه دقیق، با هستفاده از تقریب شبه پتانسیل با برد صفر نیز محاسبه کردیم.


استفاده از LaCoO3 بعنوان کاتالیزور در محافظت آمینها بوسیله دی‌ترشیو بوتیل دی‌کربنات


طبقه‌بندی آب‌های معدنی تولید شده در ایران و منابع آب شرب استان ایلام بر اساس پارامترهای شیمیایی با استفاده از روشهای کمومتریکس PCA و HCA


71 out of 100 based on 56 user ratings 1231 reviews

مطالعات اسپکتروفوتومتری و هدایت‌سنجی بر روی قطبیت و تجمع مایع‌های یونی با ساختار ایمیدازولی در حلال‌های دوتایی از آب-متانول
بررسی دیدگاه مشتریان ایرانی نسبت به عوامل اعتمادزا در وب‌سایت های تجارت الکترونیک
مطالعه اثر یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر کنترل وضعیت بدنی سالمندان
ساخت نانوذرات پروتئولیپوزومی از طریق بازگذاری آنزیم لاکتاز-فلوریزین هیدرولاز خالص‌سازی شده از غشای روده
مقایسه ساختار و عملکرد قلب دانش‌آموزان پسر ورزش‌های منتخب هوازی و بی‌هوازی با همسالان غیرورزشکار
بررسی روابطِ کارکردهای یادگیری مشاهده ای با عملکردِ ورزشی انفرادی و گروهی دانشجویان تربیت بدنیِ دانشگاه شهید چمران
بررسی پارامترهای اکوفیزیولوژیکی سه گونه بلوط جنگل‌های غرب ایران (مطالعه‌ی موردی: جنگل‌های آرمرده)
اثر مدیریت پسماندهای گندم و تراکم‌های مختلف آفتابگردان بر جمعیت ‏علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
*
@