بررسی وضعیت میکروالمان‌ها در اراضی شالیزاری مازندران


بررسی وضعیت میکروالمان‌ها در اراضی شالیزاری مازندران
بمنظور شناسائی اراضی شالیزاری مازندران ازنظر میزان میکروالمان های موجود درخاک اقدام به تهیه نمونه خاک ازواحدخاکهای مختلف زیرکشت برنج میگردد.دراین بررسی شناختی ازمیزان میکروالمان های مختلف درخاکهای منطقه بدست میاید که درسال‌های آتی اقدام به بررسی عکس‌العمل برنج به مصرف این میکروالمان ها درطیفی ازمقادیر مختلف اونها درخاک میگردد.


بهبود کیفیت انواع چوبهای ایران به کمک رادیو پلیمریزاسیون


بررسی مشاهدات گونه‌های درختی و درختچه‌ای غیر بومی موجود در شمال ایران


70 out of 100 based on 15 user ratings 240 reviews

@