بهبود بهینه و توام پروفیل و پایداری ولتاژ


بهبود بهینه و توام پروفیل و پایداری ولتاژ
امروزه سیستم‌های قدرت از پیچیدگی روزافزونی برخوردار شده‌اند و در این میان پدیده پایداری ولتاژ با جواب وقتی نسبتا کند و عواقب بسیار خطرناک اون، محققان و شرکتهای بزرگ تولیدنماينده و پشتیبان را بر اون داشته که اون را بطور جدی مورد بررسی برنامه دهند.


کنترل غیرخطی برج تقطیر با استفاده از فیدبک خطی‌ساز
یکی از روشهای بهبود پدیده فوق هستفاده از منبع قدرت راکتیو می‌باشد که علاوه بر اینکه پایداری ولتاژ تاثیر می‌گذارند مستقیما پروفیل ولتاژ را نیز تحت تاثیر برنامه می‌دهند.


فشرده‌سازی تصاویر پرسنلی با نرخ بیت پایین
در این رساله، تعریف جدیدی از مسئله جایابی بهینه منابع قدرت راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ ارائه می‌گردد.


طراحی، تحلیل و ساخت فیدرهای خطی و سطحی برای منعکس‌کننده کروی
از طرفی با توجه به تاثیر مهم محل‌های نصب ترانسفورمرهای مجهز به تغییر دهنده تپ زیر بار پایداری و پروفیل ولتاژ، در مدل ارائه شده، جایابی بهینه این تجهیزات نیز مورد توجه برنامه گرفته هست .


تحلیل بازتابش از اجسام رسانای کامل با شکل دلخواه با استفاده از روش ممان
فاصله نقطه کار سیستم تا ناپایداری ولتاژ به عنوان معیار پایداری هستاتیکی ولتاژ مورد هستفاده برنامه گرفته و از دو روش ضرایب حساسیت و حداقل مقدار هستثنایی جهت برآورد اون هستفاده می‌گردد و جهت حل مساله بهینه‌سازی نیز از روش ژنتیک که قابلیت خوبی جهت حل اینگونه مسائل دارد هستفاده شده هست .


فشرده‌سازی سیگنال صحبت با نرخ بیت 3/5-4/5 کیلوبیت در ثانیه
همچنین نرم‌افزاری با حداکثر قابلیت‌های نرم افزاری مهم همچون Sparsity, Optimal Ordering تجزیه LU و غیره جهت برآورد معیار پایداری ولتاژ و حل مسئله جایابی بهینه منابع توان راکتیو، تهیه گردیده هست .


روشی نوین در کمی‌سازی و ارزیابی پتانسیل‌های مغزی به منظور تعیین سطح هوشیاری


طراحی کنترل کننده فازی عصبی وفقی برای سیستم‌های غیرخطی


56 out of 100 based on 31 user ratings 1156 reviews

@