سنتز پلی‌تیوفن‌های هادی جریان الکتریسیته با استفاده از کاربرد هم زمان کاتالیزورها /

تشخیص تیفوئید با تست هماگلوتیناسیون باکتریال و مقایسه آن با تست ویدال /
مقایسه اثر درمانی ایتراکونازول خوراکی وسلینوم سولفید2/5در آلودگی قارچی با پیتیریازیس و رسیکالر /
عفونت‌های قارچی در زمینه‌های خاص /
بررسی تحقیقی بالینی و آزمایشگاهی 120 بیمار مبتلا به عفونتهای قارچی سطحی پوستی /
سقط جنین ناشی از بروسلوز /
آندوکاردیت بروسلائی و گزارش چند مورد از بیمارستان امام خمینی تهران /
بررسی بیماریزائی میکوباکتریوم‌های آتی‌پیک (M.T - M.F - M.2 - M.K) در 11 بیمار /
بررسی پنج ساله مسلولین ریه و خارج ریه در بخش عفونی مجتمع بیمارستانی امام خمینی /
اندازه‌گیری آنتی‌ژنهای محلول باسیل سل در مایع مغزی نخاعی بیماران مبتلا به مننژیت سلی به روش ساندویچ ELISA /
نتایج بررسی 70 مورد بیمار مبتلا به سل در بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم /
بررسی علائم کلینیکال و پاراکلینیکال و هیستوپاتولوژیک کبدی در سل ارزنی در بالغین /
تعیین فنوتیپ سرعت استیلاسیون در سه گروه : داوطلبین سالم، بیماران مسلول و بیماران عفونی غیرسلی /
مروری بر 93 بیمار بروسلائی (تظاهرات کلینیکی و آزمایشگاهی و اشکال غیرعادی) /
 *
@