بررسی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه میناب


بررسی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه میناب
مطالعه حاضر در راستای کیفیت شیمیایی آب حوزه آبریز میناب انجام شده هست، جهت انجام تحقیق 10 ایستگاه انتخاب گردید و فاکتورهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه از لحاظ میزان فسفات (PO4)، میزان اکسیژن مورد نیاز فعالیت بیولوژیکی (BOD)، میزان جامدات محلول (TDS)، میزان اکسیژن محلول (D.O)، تغییرات درجه حرارت، تغییرات اسیدیته و میزان تعداد کلیفرم (MPN) در طول روخانه میناب مورد بررسی و اندازه گیری برنامه گرفت.برای اندازه گیری مقدار غلظت کل مواد محلول در آب (TDS)و تغییرات اسیدیته (PH) از دستگاه پرتابل مدل HANA هستفاده شده و هم چنین فاکتور دما نیز در محل نمونه برداری توسط دماسنج ثبت شد.


تدوین استراتژی سبد پروژهها با استفاده از ماتریس جذابیت بازار/موقعیت رقابتی مطالعه موردی:مجتمع علوم و فناوری دریا
اکسیژن محلول در آب به روش وینکلر و فسفر موجود در آب به روش کالری متری مورد محاسبه برنامه گرفتند .نتایج نشان داد که میانگین میزان فسفات (PO4)،(BOD )،((TDS،(D.O)،(PH)،(MPN)و تغییرات درجه حرارت به ترتیب:031/0 ،1/5 ،7/855 ،56/7 ،51/8 ،1/29 ،83/35می باشد.


تدوین استراتژی صنعت گردشگری شهر اصفهان با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی


مروری برایجادیک چارچوب ارزیابی زیرساخت های حمل و نقل پایدار


76 out of 100 based on 21 user ratings 546 reviews

مزایا و ریسک های برون سپاری صنعت خودرو ایران
مساله مکان یابی چنددوره ای غیرقطعی هاب سلسله مراتبی بادرنظر گرفتن محدودیت احتمالی برای زمان سفرشبکه
مساله مکانیابی محور سلسلهمراتبی تک تخصیصی ظرفیت دار
اولویت بندی استراتژیهای تولید کارخانجات سیمان با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس)
اولویت بندی سازمانها براساس عوامل اصلی موفقیت دراجرای مدیریت دانش با استفاده ازروش تاپسیس؛موردمطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرواستان اصفه
اولویت بندی شهرک های صنعتی بر اساس معیارهای پدافند غیر عامل با استفاده از روش تاپسیس مطالعه موردی شهرک های صنعتی استان فارس
تدوین طرح جامع تحول سازمانی درشرکت گاز استان اصفهان
تدوین مولفه های زنجیره تقاضا براساس رویکردمدیریت زنجیره تامین واولویت گذاری آنها با استفاده ازرویکردTOPSIS
تدوین و اولویت بندی استراتژیهای شرکت های یخچال سازی امرسان و سامسونگ
تشخیص اجتماعات در شبکه های اجتماعی
ارائه شیوه ای تعدیل شده برای حل مسائل صنعتی غیرخطی درقالب دستگاه های خطی
 *
@