ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد با استفاده از بانک اطلاعات طراحی شده


ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد با استفاده از بانک اطلاعات طراحی شده
پايه ا" هر پروژه‌ای صرف‌نظر از نوع و یا کم و کیف اون در مقاطع مختلف وقتی نیاز به بازنگری، ارزیابی و بررسی مجدد دارد.


بررسی جریان در آبراهه مرکب به کمک کد کامپیوتری فنیکس
این امر در خصوص طرحهای اجراشده و در دست بهره‌برداری بخش آب و خاک ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.


پروفیل آب‌شستگی در پایین دست آبشارهای قائم
افزایش بهره‌وری شبکه‌های آبیاری و زهکشی بدون بهبود مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه و اصلاح ساختار مدیریتی امکان‌پذیر نخواهد بود.


تاثیر فاصله پایه‌های پل بر عمق آبشستگی پایه پل
در این راستا شناخت خصوصیات مختلف شبکه و اطلاع جامع از سابقه میزان منابع، مصارف و چگونگی و نحوه هستفاده از آب نقش کاملا" تعیین‌نماينده‌ای در سیاستگذاری بعمل آمده در امر بهره‌برداری از شبکه دارد.


بررسی کیفیت آب و تعیین ظرفیت خودپالایی رودخانهء کر
بدیهی هست انجام این مهم جز از راه بهره‌گیری از سیستمهای مکانیزه جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز امکان پذیر نخواهد بود.


چگونگی استفاده از روشهای تجربی در ارزیابی پارامترهای هیدرولوژی حوضه آبریز دشت قروه
در این تحقیق یک برنامه کامپیوتری با هستفاده از روشهای مرسوم برای ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری و زهکشی در قالب یک موسسه مالي اطلاعاتی ارائه شده هست .


بررسی ویژگیهای هیدرولیکی لوله‌های تراوا


بررسی علل گرفتگی خروجیها در آبیاری قطره‌ای و ارتباط آن با کیفیت آب در مناطق رفسنجان و جهرم


79 out of 100 based on 44 user ratings 669 reviews

@