ارزیابی نقش پرپ در پیشگیری از عفونت زخمهای بعد از عمل در بخش جراحی عمومی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان به مدت 1 ماه

بررسی میزان شیوع اپی‌لپسی در کودکان دبستانی 7 تا 11 ساله شهر یزد
تعیین میزان طول اثر بیدردی بعد از عمل در تزریق اپیدورال پتیدیت در 50 مورد بیمار تحت جراحی کله سیستکتومی با توراسیک اپیدورال آنستزی و مقایسه ب
بررسی داروهای آتروپین و هیوسین در پیشگیری از HIccvp (سکسکه) در بیماران تحت بیهوشی عمومی و اثر درمانی گذاشتن کاتاتر در فضای پست نازال
بررسی و مقایسه اثرات داروهای مختلف در بیهوشی به طریق تزریق داخل استخوانی و داخل وریدی در طیور
بررسی تاثیر تماس مزمن سرب روی DNA، پروتئین و Ultrastructure غده‌های تحت فکی موش صحرایی
مقایسه درصد تشخیصی سونوگرافی و سیستوسکوپی در تشخیص تومورهای مثانه از (مهر ماه 1374 تا اسفند ماه 1375)
LINQ InsertOnSubmit Required Fields needed for debugging
Using LINQ to SQL Join to add one column to a complex object
Linq to SQL NullReferenceException's: A random needle in a haystack!
querying databases on same server with linq
LInq to sql query
linq2sql: singleton or using, best practices
ASP.NET MVC 2 + LINQ to SQL - CS0012 Compilation Error
oData/ADO.NET Data Services using LINQ-to-SQL with a decryption layer
What the heck is happening with this Linq-to-SQL query?
Processing a property in linq to sql

ارزیابی نقش پرپ در پیشگیری از عفونت زخمهای بعد از عمل در بخش جراحی عمومی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان به مدت 1 ماه
همانطور که میدانیم هر بیماری که تحت هر نوع عمل جراحی برنامه می گیرد در معرض عفونت زخم جراحی می باشد که شایعترین منشا این عفونت در درجه اول خود بیمار و در درجه بعدی تیم جراحی می باشد.


ارائه یک روش فراصوتی برای تفکیک بافت‌های طبیعی و غیرطبیعی پستان
جراحان در سرتاسر جهان جهت کاهش آلودگی‌های سطح پوست و کاهش عفونتهای زخم بعنوان یک اصل ثابت قبل از شروع انسیزیون پوستی محل عمل را با یک ماده انتی باکتریال که معمولا بتادین می‌باشد شستشو داده و پس از این مرحله‌شان هستریل پهن شده و عمل جراحی شروع می گردد.


تجزیه و تحلیل راه‌یافتن بیماران همی‌پلژی
اما در بعضی مراکز و توسط عده‌ای از جراحان قبل از این مرحله جهت کاهش هر چه بیشتر میکروبهای سطح پوست و کاهش عفونت ، پوست محل عمل به مدت پنج دقیقه با بتادین اسکراب در شرایط هستریل شستشو شده و سپس رنگ کردن انجام می‌شود.


بررسی مقایسه‌ای عوارض جانبی قرصهای ترکیبی جلوگیری از بارداری بادزکم با آمپولهای جلوگیری از بارداری دپوپرورا در خانمهای سنین باروری تحت پو
با توجه به تناقضات در کتب و مراکز مختلف جهت نقش پرپ در پیشگیری از عفونت زخم سپس عمل بر اون شدیم که تحقیقی در این زمینه اجرا کنیم این تحقیق به مدت 6 ماه (از تاریخ 77/10/6 لغایت 78/4/6) بر روی تعداد 526 بیمار انجام گرفت و بیماران بطور تصادفی در دو گروه پرپ و غیرپرپ برنامه گرفتند و نتایج تحقیقات نشان داد که شیوع عفونت در گروه پرپ 10/3 % و در گروه غیرپرپ 15 % بود.


بررسی وضعیت مدیریت ایمنی در بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1377
که با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌شود که در تمام بیماران جراحی در صورت امکان پرپ قبل از عمل انجام گیرد.


مطالعه تطبیقی روند مدیریت داروخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در تئوری و عمل


مطالعه تطبیقی سبک‌های ارتباطی در مدیریت سازمان: کاربرد در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1376


64 out of 100 based on 39 user ratings 564 reviews

عوامل ایجاد انگیزش شغلی در مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از دیدگاه مدیران آنها
بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران از سال 68 تا 76
بررسی تطبیقی فاصله گردش تخت ، میانگین بستری و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی میزان آگاهی پزشکان بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از طبقه‌بندی بیماریها 1376-1377
بررسی برخی عوامل ایجادکننده رضایت شغلی در کارکنان سازمان بهزیستی کشور در سال 1377
مطالعه مدیریت شبکه بهداشت و درمان استان گیلان از تئوری تا عمل سال 1377
ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مدیریت در مراکز بهداشت کرج و شهریار از نظر بهداشت مادر و کودک
بررسی وضعیت واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز: سال 1377
Generate non-identity primary key
Can I use the same DBML to access different tables?
Possible to use Tables of same type in Linq to SQL?
LINQ to SQL vs Entity Framework for an app with a future SQL Azure version
Is there a way to retrieve elements using only local names in a Linq-to-XML query?
Experiences with LINQ2xsd?
XLinq - A better way
Linq to Xml noob question
xml file reading
Displaying results of a LINQ TO XML query in Gridview
*
@