بررسی و بهینه‌کردن اکسایش تولوئن روی کاتالیست‌های ناهمگن

بررسی تکوین مادگی و تخمکها در لوبیای روغنی و اثرات برخی سموم‌و آلوده‌کننده‌های محیطی بر آن
بررسی افزایش نیمه عمر آسپرژیلوس نیجر مولد اسید سیتریک بااستفاده از روش تثبیت س
جداسازی اندونکلئاز با محدودیت اثر Ecori از باکتری اشرشیاکلی‌و بررسی فعالیت آن روی DNA تیموس گوسا
بررسی باکتریولوژیک شیر خام و پاستوریزه از نظر وجود لیستریامونوسیتوژنز به روش کشت و ایمونوفلورسانس مست
جداسازی سودوموناس آئروجینوزای بیمارستانی، بیوسین تایپینگ وآنتی‌بیوتیک تایپینگ
چگونگی استفاده از پروتئینها در مطالعات فیلوژنتیکی
Subversion large repos import/checkout
How do I get a list of files that have been added to the SVN since a certain date?
Is SVN 1.5 Merge-tracking ready for prime-time?
How do I use the new SVN merge-tracking?
using subversion with a really really big site
Synchronizing SVN repo from local to server?
Why does TortoiseSVN (1.5.3) try to merge 1-Head when I pull from trunk?
What happens if I don't use the --Reintegrate option in Subversion 1.5?
How do I mirror a SVN repository on CodePlex?
How do I configure the TortoiseSVN 'Global ignore pattern' properly?

بررسی و بهینه‌کردن اکسایش تولوئن روی کاتالیست‌های ناهمگن
در این پایان‌نامه "اکسایش انتخابی تولوئن بر روی کاتالیست‌های ناهمگن" بررسی شده هست .


مروری بر زیره تیره آفتاب پرست از تیره گاوزبان در ایرا
در بخش نخست کاتالیست‌های اکسید کبالت بر روی پایه‌های Al2O3 و TiO2 برای اکسایش تولوئن در فاز گاز مورد ارزیابی برنامه گرفته‌اند.


بررسی رویش و تهیه نقشه رستنیهای بخش جنوبی پارک ملی تندو
کاتالیست‌ها به روش معمول تلقیح و با هستفاده از منابع مختلف کبالت تهیه شده‌اند.


اثر شوری از کلرورسدیم بر روی رشد و کارآیی فتوسنتزی گیاهان‌آفتابگردان واریته رکورد، در محیط های کشت محلول
هر چند اکسایش انتخابی تولوئن در فاز مایع برای تولید بنزوئیک اسید و بنزآلدئید با این نوع کاتالیست‌ها با موفقیت انجام شده هست ، اما در فاز گاز، تنها مقدار جزئی از این مواد تولید می‌شود.


یوبی کوئینون 10 در گیاه در کشت تعلیقی توتون
در بخش دوم اثر وانادیم روی رفتار کاتالیستی کاتالیست‌های V2O5/TiO2 مورد بررسی برنامه گرفته هست و برای این منظور یک سری از کاتالیست‌های TiVn تهیه شد که دراونها مقدار بارگذاری وانادیم از 0 تا 8 % مولی متغیر بود.


بیوسیستماتیک جانوران تک یاخته‌ای آبهای شیرین تهرا
نمونه‌ها به روش‌های BET، XRD و TPR مورد سنجش برنامه گرفته‌اند.


اثرات تراتوژینک کربنات لیتیوم بر اندام‌زایی جنین‌های موش کوچک‌آزمایشگاهی در روزهای 9/5-8/5-7/5 حا
مشخص شده هست که فعالیت برای اکسایش تولوئن و گزینش‌پذیری برای تولید فرآورده‌های حاصل از اکسایش شاخه جانبی حلقه (بنزآلدئید و بنزوئیک اسید) با افزایش بارگذاری وانادیم تا تشکیل یک پوشش تک‌لایه (TiV4) افزایش می‌یابد.


بررسی اثر عصاره گیاهان پنبه، کما، شیرک بر ترشح هورمون پرولاکتین در گوسفند، خرگوش و انسا
این افزایش ممکن هست ناشی از افزایش غلظت سطحی گونه‌های مجزای وانادیم که به علت متصل بودن به سطح TiO2 به راحتی کاهش می‌یابند، باشد.


نقش تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ایجاد مقاومت در برابر شوری
در مقادیری بیشتر از مقدار وانادیم لازم برای تشکیل تک‌لایه، وانادیم اضافی، هم باعث کاهش فعالیت ، و هم گزینش‌پذیری در اکسایش تولوئن می‌شود.

اثر مولیبدن روی رفتار کاتالیستی کاتالیست‌های V2O5/TiO2 اصلاح شده با مولیبدن در بخش سوم ارزیابی شده هست و مشخص شد که کاتالیست‌های V2O5-MoO3/TiO2 هم فعالیت و هم گزینش‌پذیری کمتری نسبت به کاتالیست‌های V2O5/TiO2 مشابه دارند.

مولیبدن ممکن هست در اینجا مانع ارتباط بین وانادیم و پایه شود که منتج به توزیع ناقص وانادیم می‌گردد.

در بخش چهارم اثرات دما مورد ارزیابی برنامه گرفته هست که همراه با نتایج نسبتا قطعی بوده هست .

نتایج این بخش نشان می‌دهد که بهترین محدوده دمایی برای واکنش یاد شده بین 355 تا 365 درجه سانتیگراد هست .

و در پایان، اثر پایه بر روی رفتار کاتالیستی بررسی شده هست تا بهترین پایه از میان چند پایه مورد بررسی گزینش شود.
62 out of 100 based on 27 user ratings 802 reviews

استخراج و تعیین ساختمان مولکولی سزکوئی ترپنوئیدهای موجود درگیاه Taucetum polycephalum
استخراج و تعیین ساختمان مولکولی دی‌ترپنوئیدهای موجود در گیاه Salvia Santolinifolia
استخراج و تعیین ساختمان مولکولی دی‌ترپنوئیدهای موجود در گیاه Pulicaria Gnaphalodes
بررسی کمی و کیفی پلی ساکاریدهای موسیلاژی در بارهنگها با کشت‌بافت و کشت مزرعه‌ای
مطالعه باکتریهای اکسید کننده آهن
نقش حفاظتی کاتالاز و گلوتاتیون در مقابل پراکسیداسیون چربیها در اریتروسیت‌های بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن و بتا تالاسمی ماژور
How to write an automatic “copy, check-out, change and check-in”-script for svn
How to see what will be updated from repository before issuing “svn update” command?
'Un-SVN' a working copy
How to version milestones developed in parallel that may not be completed sequentially?
What project files shouldn't be checked into SVN
Subversion not merging changes into renamed files?
Is there any reason why you all want to be notify whenever someone commit some codes?
Is git-svn dcommit after merging in git dangerous?
Restore SVN backups from multiple files
How do I extract the version and path from an SVN working copy into a nant variable?
*
@