بررسی آثار افزودن فنتانیل به پوپیراکائین در بی حسی اپیدورال کمری برای زایمان بی درد


بررسی آثار افزودن فنتانیل به پوپیراکائین در بی حسی اپیدورال کمری برای زایمان بی درد
زمینه و اهداف: بی حسی منطقه ای، بی دردی حین زایمان را در زنان زائو فراهم می کند.


بررسی اثرات سیتوتوکسیک داروی سیپروفلوکساسین در بافت بیضه موش صحرایی
این مطالعه، برای ارزیابی کیفیت بی دردی حاصل از اضافه کردن فنتانیل به دوز پایین داروهای بی حس‌نماينده موضعی در بی حسی اپیدورال کمری برای زایمان بی درد، انجام گرفته هست.


مقایسه شاخصهای اکلوژن و ابعاد قوس دندانی بین دوقلوهای همسان
روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 40 زن حامله تک‌زا و چندزا با کلاس ASAI انجمن متخصصان بی هوشی آمریکا (American Society of Anesthesiologists) انتخاب شدند؛ سپس برقراری راه وریدی و دادن ml 500-1000 سرم در مرحله فعال زایمانی، بی‌حسی اپیدورال مداوم کمری انجام شد و یکی از دو محلول مورد مطالعه به فضای اپیدورال تزریق گردید: 10 میلی لیتر بوپیواکائین %0.25 (گروهI؛ تعداد 20 نفر) یا 10 میلی لیتر بوپیواکائین %0.125 به علاوه (10 mg) 1mg/ml فنتانیل (گروهII؛ تعداد 20 نفر)؛ در صورت ابراز درد از طرف بیمار، دوزهای فوق تکرار می شدند.


چگونگی راه اندازی اولین آزمون ساختار یافته عینی-بالینی روانپزشکی در ایران و میزان رضایت استادان، دستیاران و بیماران استاندارد شده از آن
یافته ها‌: وقت شروع اثر بی دردی و همچنین کیفیت و مدت وقت بی دردی، در دو گروه تفاوت معنی داری با هم داشت، به طوری که وقت شروع بی دردی در گروه II سریعتر از گروه I بود (p=0.023).


ارزیابی کیفی نخستین آزمون ساختاریافته عینی-بالینی ‏‎(OSCE)‎‏ روانپزشکی در ایران
کیفیت بی دردی بر پايه نمره ‌گذاری (VS) Verbal scale در گروه اول طولانی تر از گروه دوم بود(p=0.02) .


پایایی و روایی نخستین آزمون ساختار یافته عینی-بالینی ‏‎(OSCE)‎‏ روانپزشکی در ایران
از نظر مدت بی دردی در گروه II با (وقت 27±148 دقیقه) نسبت به گروه I (با وقت 34±90 دقیقه) تفاوت معنی داری وجود داشت ((p<0.001.


نگرش استادان و دستیاران روانپزشکی درباره عملکرد بیماران استاندارد شده در آزمون ساختار یافته عینی-بالینی روانپزشکی
تغییرات فشار خون در هر دو گروه در محدوده طبیعی بودند، اما میانگین فشار خون سیستولیک در گروه II به طور معنی داری از گروه I بود(p=0.014) .


آیا بیماران استاندارد شده می توانند در آزمون ساختار یافته عینی-بالینی به قضاوت عملکرد دستیاران بپردازند؟
سطح بی حسی، بلوک حرکتی، % اشباع اکسیژن خون شریانی و متغیرهای جنینی نوزادی، تفاوت معنی داری در بین دو گروه نداشتند.


نگرش دستیاران روانپزشکی ایران پیرامون آزمون ساختاریافته عینی-بالینی روانپزشکی
نتیجه گیری: افزون µg 10 فنتانیل به دوز پایین بوپیواکائین اپیدورال، بدون بروز آثار جانبی در مادر و جنین / نوزاد، سبب بهبود پارامترهای بی دردی می شود.
70 out of 100 based on 25 user ratings 300 reviews

@