تهیه الکترودهای خمیر کربن اصلاح‌شده با آنتراکینون و از مشتقات آن به منظور بررسی رفتار آنها در محیط آبی


تهیه الکترودهای خمیر کربن اصلاح‌شده با آنتراکینون و از مشتقات آن به منظور بررسی رفتار آنها در محیط آبی
کینون‌ها ترکیباتی هستند که به طور گسترده در طبیعت وجود دارند و به عنوان حد واسط در فرآیند انتقال الکترون ایفای نقش می‌نمايند.


اندازه‌گیری مقادیر کم بعضی از فلزات واسطه به روش ولتامتری عاری‌سازی جذبی و ولتامتری عاری‌سازی جذبی کاتالیزور و انتقال انتخابی و بر خلاف گ
جذابیت نقش بیولوژیکی و دارویی این مواد موجب تحقیقات بیوشیمیایی و شیمیایی وسیعی در بررسی رفتار و خواص این مواد شده هست .


مطالعه ساختار و انرژی سیستمهای نفتالین‌پری با روش مکانیک کوانتمی نیمه‌آمپریک
در این کار تحقیقاتی، دسته‌ای از کینون‌ها یعنی اونتراکینون‌ها را مورد بررسی برنامه داده‌ایم و خواص الکتروشیمیایی اونتراکینون و برخی از مشتقات اون را با تهیه الکترودهای اصلاح شده مربوطه بررسی نموده‌ایم.


اکسیداسیون پلی‌پروپیلن در فاز محلول، جامد و مذاب به منظور ایجاد گروههای قطبی، افزایش چسبندگی و خواص فیزیکی - مکانیکی
فصل اول، شامل اطلاعاتی درباره اهمیت اونتراکینون‌ها، خواص دارویی اون‌ها و نقش اون‌ها در تسهیل واکنش‌های الکتروشیمیایی کند هست .


یک روش کینتیکی اسپکتروفتومتری برای تعیین مقادیر کم مس و تتراسیون با دستگاه جذب اتمی
در این فصل شمایی از کاربرد ترکیبات اونتراکینونی در تهیه آب اکسیژنه به روش صنعتی آمده هست و مراحل تولید آب اکسیژنه به وسیله فرآیند اونتراکینونی ذکر گردیده هست .


مطالعه طیف‌سنجی ارتعاشی پیوندهای هیدروژنی در ترکیبات بتادی‌کتون و مشتقات دوتره آن
فصل دوم، شامل اطلاعات تئوریکی در مورد روش ولتامتری چرخه‌ای، انواع فرآیندهای الکتروشیمیایی، سیستم‌ها، دیاگرام‌های پتانسیل - pH و راههای تهیه اون، مکانیسم‌های الکتروشیمیایی، الکترودهای اصلاح شده خمیر کربنی و نحوه تهیه اون‌ها می‌باشد.


بررسی اثرات کاتالیزوری نمکهای فلزات واسطه بر اکسیدانهای با پایه منگنز
فصل سوم، شامل اطلاعاتی در مورد مواد مصرفی با ذکر شرکت‌های اون، الکترودها و محلول‌های به کار رفته، دستگاه پتانسیواستات و pH متر می‌باشد.


اندازه‌گیری پارامترهای سینتیکی فعالسازی چرخشی و انتالپی پیوند هیدروژنی در مشتق استیله - -3آمینو - -6برمو 1 و 2 و -4تری‌آزین - -5 (4H) اون
در فصل چهارم به تهیه الکترودهای اصلاح شده با مواد اونتراکینونی و هم چنین مطالعه رفتار الکتروشیمیایی اون‌ها با هستفاده از تکنیک ولتامتری چرخه‌ای در محیط آبی می‌پردازیم.


کاربردهای جدید تنگستن هگزا کلراید، مولیبدنم پنتاکلراید، زیرکونیم تتراکلرید "لیتیم برماید در سنتز ترکیبات آلی"
با محاسبه پتانسیل‌های نیم‌موج بر حسب pH، نمودارهای پتانسیل - pH برای هر ترکیب رسم شده هست .

مقادیر پتانسیل‌های فرمال و PK زوج ردوکس‌ها و زوج اسید-بازهای ایجادشده در pHهای مختلف ، به دست آمده‌اند.

برای بررسی تکرارپذیری ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده، شش الکترود مجزا تهیه نموده و ولتاموگرام اون‌ها را با هم مقایسه نموده‌ایم.

هم‌چنین برای تایید تکرارپذیر بودن جریان در طی چرخه‌های متوالی، ولتاموگرام مربوط به شش چرخه مختلف را با هم مقایسه نموده‌ایم و میزان r.s.d را محاسبه کرده‌ایم.

فصل پنجم، شامل اطلاعاتی در مورد فرآیندهای الکتروکاتالیزی، تست‌های تاییدنماينده کاتالیزی بودن یک فرآیند خاص ، به کارگیری الکترودهای خمیر کربن اصلاح‌شده با برخی از مشتقات اونتراکینونی در تهیه آب اکسیژنه یا آب ، تعقیب ولتاموگرام‌های الکترود اصلاح‌شده در pHهای گوناگون و در حضور اکسیژن، رسم نمودارهای مربوطه می‌باشد.

فصل ششم، شامل نتیجه‌گیری کلی از کارهای انجام شده در این پایان‌نامه می‌باشد.
73 out of 100 based on 28 user ratings 903 reviews

سنتز و شناسایی برخی از ترکیبات فسفرآمیدوکلریدیک اسید استر
سنتز سولفونامیدهای جدید به عنوان داروهای آنتی‌تومور احتمالی با استفاده از واکنشهای جایگزینی نوکلئوفیلی بر روی سیستمهای هتروسیکلی آروماتی
سنتز و شناسایی ترکیبات جدید درشت حلقه فسفردار با استفاده از آمینولیز هگزاکلروسیکلوتری‌فسفازن
اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک بروش تولید هیدرید توسط روش جذب اتمی با کوره گرافیتی
بررسی جانشین شدن یک یا دو W با یونهای فلزی M در آنیون MMo, Cu, Co, Ni, Fe, Mn, Zn و (NaP5 W30 O110) 14
مطالعه واکنشهای تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 15 - Crown - 5 و DCH - 18 - crown - 6 با کاتیون‌های لیتیم، سدیم، پتاسیم و لیگاند DB - 18 - crown - 6ا کاتیون‌ها
What is a simple command line program or script to backup SQL server databases?
Bypass .Net v3.5 verification when installing SQL Server 2008 Express
How can I automate exporting of tables into proper XML files from MSSQL or Access?
Extending SQL Server full-text index to search through foreign keys
Logging ALL Queries on a SQL Server 2008 Express Database?
1000's of locations have a desktop application that need to upload diff's of their db to a central store
What charting tools/controls would you use with SQL Server/Reporting Services?
Book/resource recommendation for learning charting with Reporting Services [closed]
How to tell using T-SQL whether a SQL server database has the TRUSTWORTHY property set to on or off
How to secure MS SSAS 2005 for HTTP remote access via Internet?
*
@