ارزیابی چهار معیار فیزیولوژیک در گزینش واریته‌های گندم مقاوم به خشکی


ارزیابی چهار معیار فیزیولوژیک در گزینش واریته‌های گندم مقاوم به خشکی
خشکی یک عامل مهم محدود نماينده تولید گیاهان زراعی در نواحی خشک و نیمه خشک هست .


بررسی برخی روشهای خاتمه رکود و جوانه زنی در بذر تعدادی از علفهای هرز
شناسایی و فهم مکانیسم تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم مدت مدیدی هست که هدف اصلی بهنژادگران بوده هست .


ارزیابی صفات و شاخص های فیزیولوژیک عدس تحت تنش خشکی
هدف از این تحقیق، تعیین این امر بود که آیا پتانسیل اسمزی برگ ، پتانسیل آماس برگ و دمای سایه‌انداز گیاهی می‌توانند به عنوان معیار گزینش ارقام مقاوم به خشکی مورد هستفاده برنامه گیرند.


اثر میزان کود ازت و فاصله ردیف کاشت بر میزان محصول و ماده موثره گیاه دارویی بابونه
نه ژنوتیپ گندم نان و یک ژنوتیپ گندم ماکارونی مشخص از نظر مقاومت به خشکی در آزمایشات مزرعه‌ای در شرایط مطلوب و تنش رطوبتی (دیم) در سال 1376 کشت شدند.


بررسی تاثیر تنش شوری بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در ارقام سویا
در هر آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار هستفاده گردید.


بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی مختلف لاین های گلرنگ در شرایط اصفهان
در هر دو شرایط کاشت ، تفاوت معنی‌داری از نظر پتانسیل آماس برگ ، و رابطه خطی معنی‌داری بین این شاخص و شاخص حساسیت به خشکی در مرحله ساقه رفتن در شرایط مطلوب رطوبتی دیده شد.


مطالعه رشد، عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم نخود زراعی در تراکم های مختلف و تحت دو سطح رطوبتی در خرم آباد لرستان
ژنوتیپ‌ها از نظر دمای سایه‌انداز گیاهی در هر دو شرایط رطوبتی متفاوت بودند.


خصوصیات رشد، عملکرد دانه و کیفیت دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم در تراکمهای مختلف کاشت در اصفهان
رابطه خطی معنی‌داری بین دمای سایه‌انداز گیاهی و دیگر معیارها در شرایط مطلوب رطوبتی، و بین دمای سایه‌انداز گیاهی و پتانسیل آب اسمزی برگ در شرایط تنش رطوبتی دیده شد.


بررسی اثرات فاصله بین ردیف کاشت و فاصله بوته روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی اصفهان
نتایج نشان می‌دهد که هستفاده از پتانسیل‌های آب و اسمزی برگ در شرایط تنش و دمای سایه‌انداز گیاهی در شرایط مطلوب رطوبتی در گزینش ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی موثر می‌باشد.
77 out of 100 based on 62 user ratings 337 reviews

بررسی اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی ، عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان(هیبرید اروفلور) به عنوان کشت دوم در اصفهان
اثرات موتاژنهای شیمیائی، تاریخهای کاشت و مدت زمان ذخیره شدن بذر بر روی فرکانس موتاسین ژن ناپایدار تعیین کننده رنگ پوسته بذر در یک رقم ناپاید
اثر اتیل متان سولفات (EMS) دری اتیل سولفات (DES)، سدیم آزید (SA)، ترکیبات و ترکیب‌های مختلف آنها روی آثار فیزیولوژیکی و فرکانس موتاسیون در دو رقم ج
همبستگی بین صفات مختلف ارقام جو کاشته شده در شرایط دیم و آبی بصورتهای تک خطی و کرتهای تکراردار
اثر مکشهای مختلف خاک بر روی رشد و محصول گلرنگ
تعیین مشخصات یک ویروس چند ذره‌ای جداشده از اطلسی
How do I perform vector addition in Ruby?
Unable to install rmagick in Windows Machine
ruby: What's the meaning of keyword “in”
How can i sort the values of a hash before i print them on a pdf inside a table
run command in parent shell from ruby
Best ruby framework for web development [closed]
Natural Language Processing in Ruby [closed]
QT4 QFileSystemWatcher using Ruby
Really Cheap Command-Line Option Parsing in Ruby
How can I make a simple text editing application in Shoes?
*
@