بررسی شیوع عفونت سیتومگالو ویروس (‏‎CMV‎‏) ‌در فعالیت مجدد ویروس اپشتین‌بار (‏‎EBV‎‏) ‌در دریافت کنندگان پیوند کلیه

نقش هنر و هنرمندان در اعتلا و ارتقای معنویت و اخلاق جامعه
تاثیر هنر و هنرمند در ارتقای فرهنگ جامعه
بررسی میزان و علل گرایش دانشجویان به رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی
دیدگاه اسلام و آموزش زنان سیر تاریخی آموزش زنان و آموزش عالی از ابتدا تاکنون
آموزش اخلاق به دانشجویان پزشکی، تجربه مدرسه پزشکی جدید
بررسی تصادفات با وسایل نقلیه موتوری و آسیب‌های ارگانی ناشی از آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هفتم تیر تهران در زمستان 81 و بهار 82
بررسی فراوانی مراجعین به واحد معاینات سازمان پزشکی قانونی در شهر تهران در سالهای 1381 و 1382
کنترل کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی قانونی
جنبه‌های علمی و سازمانی تشخیص هویت اجساد مفقود شده به دنبال درگیری مسلحانه
مراقبت از بیماران مسلمان دچار بیماریهای لاعلاج
آموزش اخلاق به دانشجویان پزشکی، تجربه مدرسه پزشکی جدید
بررسی تصادفات با وسایل نقلیه موتوری و آسیب‌های ارگانی ناشی از آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هفتم تیر تهران در زمستان 81 و بهار 82
بررسی فراوانی مراجعین به واحد معاینات سازمان پزشکی قانونی در شهر تهران در سالهای 1381 و 1382
*
@