استعاری و تشبیهی(تعلقی و غیرتعلقی) چیست و چگونه می توان آنها را از یكدیگر
ا
.قعود.زم .فره.حنضل.مدح.ك
میزا و دیوان این شاعر اطلاع

و لزوم حكومت اسلامی بر
بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای با اتصال خورجینی تحت نیروهای زلزله
بررسی‌های آزمایشگای درباره تاثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق بر عملکرد آنها در محل‌های آبگیری از رودخانه
برآورد نحوه توزیع سه بعدی فشار هیدرودینامیکی در مخزن سد تحت اثر ارتعاشات ناشی از زمین‌لرزه
مطالعات آبخیزداری به منظور کنترل سیلاب و کنترل فرسایش با هدف آبخوان‌داری
ارزیابی تطبیقی تکنیک‌های رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک
تثریب مرتبه بالاتر در کرنل انتگرال استوکس و نوسان جاذبه هلمرت و کاربرد آنها در روش استوکس - هلمرت
اصول کاربرد المانهای نامحدود در حل مسائل نیمه بینهایت
بهینه‌یابی سازه‌های خاکی گذرنده از میان دریاچه‌های کم‌عمق
بررسی مقاومت خمشی و برشی لوله‌های پر شده از بتن
استفاده از الگوریتم ژنتیک در یافتن سطح لغزش بحرانی شیبهای خاکی


كتب سنایی را نام ببرید

پاسخ :
دیوان اشعار،حدیقه الحقیقه یا الهی نامه،سیرالعباد،طریف التحقیق،كارنامه بلخ،عشق نامه ،عقل نامه و تجربه العلم.

المپیاد ادبی محدودیتی مثل مع
برای اطلاعات بیشتر می توانید به كتاب تاریخ ادبیات دكتر صفا رجوع كنید.


و بیگا


53 out of 100 based on 28 user ratings 1153 reviews

زبان فارسی شعر گفت چه كسی بود؟ وزن شعر از كی شكل گرفت؟ آیا می توان گفت
سریع تر به سوالات

الصبیان و
اینكه با وجود المپیاد های شیمی وفیزیك وغیره به ادبیات وفرهنگ توجه كردید
انصار

نباشید لطفا نام كل كتاب های محم

سؤال من پاسخ دهید.(هرچه زودتر بهتر باتشكر) در بیت زیر نقش تمام كلمات را
دبیرستان هستم و در پاریس در مدرسه ی ایرانی درس میخوانم عاشق ادبیات هستم

بررسی پدیده غیرخطی بلند شدن پی تحت اثر بارهای دینامیکی با در نظر گرفتن مساله اندرکنش
بررسی پاسخ سازه‌های موجود در برابر زلزله با استفاده از شتابنگاشتهای حرکت شدید
دوام بتن در حاشیه شمالی خلیج فارس و بررسی خوردگی فولاد در بتن‌های با سیمان معمولی و پوزولانی
تحلیل دینامیکی پی‌های سطحی صلب و ارتجاعی به روش توابع گرین
مطالعات دینامیکی محیط های متخلخل اشباع به روش انتگرال‌های مرزی
تجزیه و تحلیل باز شوها در دالهای بتن آرمه به روش اجزاء محدود
آنالیز تصادفی سکوهای دریائی فولادی
طراحی بهینه پل‌های قطعه‌ای پس کشیده با مقطع جعبه‌ای
تحلیل محافظ تونل‌ها براساس تئوری وینکلر و مدل تکیه‌گاههای میله‌ای به روش اجزاء محدود
آنالیز سینماتیکی شمع‌ها در مقابل بارهای تصادفی
*
@