بررسی مقادیر فسفاتاز قلیائی در سرم خون مرفهای اطراف تهران

هورمن‌های آندروژن و اندازه‌گیری آنها بطریق بیولوژیکی
پروژسترون و اثر آن در آندومتر زهدان
معالجه استوزو تب شیری بوسیله پروپیونات دو کلسیم در ماده گاو
تشخیص مرگ در دامها و تشخیص مرگهای حقیقی و مرگهای ناگهانی
تاثیر فوراسین در عفونتهای دستگاه تناسلی
مطالعه کلی روی میزان قند خون در گاوداریهای تهران
بیحسی بوسیله مخلوط نووکائین و ویتامین B 1
بررسی اغماء و علل آن (مطالعه کلی و عوامل موجد در سگ)
پرولان Prolan
تب شیری و درمان آن بوسیله کلسیم و ویتامین C
معالجه سوء هضم مزمن در گوساله‌های از شیر گرفته شده
بررسی در اطراف کلی‌های بیماری‌زا در انسان و حیوان و عوارض حاصله از آن
آریسیل . تاثیرات دارویی آن بویژه در تقویت عمومی بدن و کم خونیها
Unload/unreference a referenced assembly from F# interactive
What's wrong with this F# code?
How do I concatenate a list of strings in F#?
function 'startsWithVowel' in F#
How to copy to the clipboard in F#?
F# function with polymorphic (in the OO sense) return type
Statistical functionalities of F# (or .NET libraries)
While or Tail Recursion in F#, what to use when?
Why does this F# computation expression give a warning?
Which reserved keyword in the F# language spec should be implemented in vNext?
*
@