برّرسی تطبیقی شاهنامه با یکی از داستانهای حماسی دده قورقود(تپه گوز)

بررسی روند حباب قیمت شاخص بورس تهران با استفاده از مدل رژیم های سوییچینگ مارکوف
طراحی مدل علی وفاداری مشتری با رویکرد سیستم های نرم(cm)،مورد مطالعه بانک مسکن استان کرمانشاه
تحولات سیاسی ایران از روزگار مهرداد یکم تا مهرداد دوم
بررسی رابطه بین هویت سازمانی و حمایت ادراک شده با رفتار شهروندی بین کارکنان دانشگاه ارومیه
تاثیر ساختار سرمایه بر سرمایه در گردش و فرصت رشد
بخش بندی مشتریان بانک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی جامعه شناختی اثرات دین داری بر میزان اختلالات روانی دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی مدل فرایند استرس پیرلین
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه.
ارزیابی عملکرد بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) در بانک تجارت استان مازندران
تاثیر کارایی دولت و کارایی بازار بر عملکرد زیست محیطی(شواهدی از کشورهای در حال توسعه)
زندگانی مردم ایران در عصر صفوی باتکیه بر سفرنامه های خارجی
طراحی الگو اثر ارزش های لذت جویانه بر رفتار خرید مشتریان در فروشگاه های معتبر ورزشی استان مازندران
تأثیر تمرین استقامتی و مصرف پروتئین whey بر برخی از شاخص‌های التهابی در بافت چربی موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب
 *
@