بررسی پاسخ دینامیکی تیر ها و صفحات مستطیلی تحت اثر بارهای متحرک به روش بسط سری چند جمله ای های متعامد.

بررسی پاسخ لرزه ای خطی سدهای بتنی قوسی با احتساب نیروهای هیدرودینامیک
ارتقاء سیستم موجود هدایت هواپیما
شبیه سازی عددی جریان دو فازی جهت بررسی رابطه بین افت فشار و انرژی سینتیک موج اسلاگ در کانال افقی
خواندن خودکار مقدار وسیله ی انداه گیری عقربه ای با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
عامل جدید کنتراست در تصویر برداری سی تی اسکن بر پایه نانوذرات اکسید تنگستن
ساخت و بررسی نانوکامپوزیت مس-آلومینا
بررسی پارامتر های موثر بر ریخته گری دوغابی و سینتر شیشه سرامیک های پایه کوردیریتی
ارسال کارا و نرخ‌های قابل حصول در شبکه‌های مخابرات مولکولی
بررسی پتانسیل نانوذرات اکسیدهای فلزی در ازدیاد برداشت نفت
حذف ترکیبات هیدروکربنی موجود در پساب آلوده به نفت با استفاده از غشای آلومینای آندی ریز متخلخل
تاثیر استفاده از خاکستر پوسته برنج بر مشخصات پایایی بتن غلتکی روسازی به همراه تعیین مقاومت فشاری بتن غلتکی به کمک مدل سازی هوشمند
بررسی تشکیل بافت استخوانی با استفاده ازمیکروکپسول های الجینات- ژلاتین حاوی سلولهای استئوبلاست
مدلسازی انتشار فوم در محیط متخلخل در حضور نفت
MySQL Multi-Table Join
Need help joining table
Performing Interactive queries in MySQL (mainly from the GUI)
How to test for an empty SQL result in ASP
Is ENCODE() and DECODE() the “best” way to handle an application password field in MySQL?
mysql stored procedure question
Is SQLite suitable for use in a production website?
MySQL column with various types
How to split data over MySQL tables
mysqldump with federated tables
*
@