شما خودرو خود را چه شكلی می‌بينيد؟+نتایج جالب یک پژوهش!


شما خودرو خود را چه شكلی می‌بينيد؟+نتایج جالب یک پژوهش!شما خودرو خود را چه شكلی می‌بينيد؟+نتایج جالب یک پژوهش!
ايسنا:به گفته انسان‌شناسان دانشگاه وين، اين يافته‌ها مي‌توانند شاهد ديگري بر تمايل تكاملي انسان براي برنامه دادن يك چهره براي تمام اجسام باشد كه منجر به حفظ اجداد انسان شده‌است.

به گفته اين دانشمندان، ديدن يك خرس به صورت سنگ ممكن است مرگبار باشد، در صورتي كه خلاف آن هيچ ضرري ندارد. از اين رو برنامه دادن چهره براي همه چيز مانند ابرها و حتي خودروها در ميان انسانها به امري متداول تبديل شده است.

طبق اين پژوهش احتمالا تمايل انسان به خودروهاي منحني به گذشته وي بازمي‌گردد، اگرچه علاقه آدمي به تازگي او را به سوي خودروهاي جعبه‌اي شكل و زاويه دار كشانده است.

اين پژوهشگران به بررسي تحقيقاتي در مورد اين تمايل انساني به شخصيت بخشيدن به خودروها در اتريش در سال ۲۰۰۸ پرداخته و دريافتند كه انسانها بر اساس عواملي مانند شكل چراغهاي جلو و اندازه سپر به خودروها شخصيت مي‌بخشند.

قسمت جلوي خودروها متقارن بوده و حتي از چشم (چراغ جلو) و گوش(آينه‌هاي بغل) برخوردارند، از اين رو شكل انساني بخشيدن به آنها توسط افراد تا حدي معني پيدا مي‌كند.

از آنجايي كه در اتريش و ديگر كشورهاي غربي، مردم با فيلمهايي از خودروهاي سخنگو و تبليغات خودروها با شخصيتهاي انساني اشباع شده‌اند، اين محققان به مناطق روستايي در اتيوپي رفتند. آنها از ۸۹ روستايي اتيوپيايي و همچنين ۴۰ اتريشي خواستند تا ۴۹ حالت مختلف خودرو را با ۱۹ شاخصه انساني مانند جنسيت، خودماني بودن، تكبر و ديگر حالات شخصيتي و احساسي ارزيابي كنند.

اين تحقيقات نشان داد كه هر دو گروه از نگاه مشابهي به خودروها برخوردار بودند. يكي از روستائيان اتيوپيايي در پاسخ به سوالي در مورد شباهت خودرو به چهره انسان يا حيوان يا چهره خود خودرو اظهار كرده بود: نمي‌دانم، خودروها از چهره مخصوص به خود برخوردارند!

طبق اين تحقيقات، انسانها با استفاده از استانداردهاي مشابه با چهره‌هاي انساني به قضاوت در مورد خودروها مي‌پردازند. هردو گروه اتيوپيايي و اتريشي از خودروهاي داراي چراغ‌هاي جلوي دور از هم و شيشه جلوي كوچكتر با عناويني همچون «مذكر»، «بزرگسال» و «مقتدر» ياد كردند. معمولا چهره‌هاي عريض با چشمان و پيشاني كوچك به عنوان ويژگي‌هاي مردانه در چهره انساني تلقي مي‌شوند.

بيشتر خودروهايي كه كودك محسوب مي‌شدند، معمولا از ويژگي‌هاي زنانه مانند چراغهاي جلوي نزديكتر و شيشه جلوي بزرگتر برخوردار هستند.

همچنين اين شركت‌كنندگان، خودروهايي را كه از پنجره مشبك جلويي بزرگتري برخوردار بودند به عنوان پيرمرد در نظر مي‌گرفتند؛ همانطور كه انسانهاي با بيني بزرگتر، به نظر پيرتر مي‌آيند. همچنين لب‌هاي عريضتر كه در خودروها در زير پنجره مشبك برنامه دارد، به عنوان شاخص پيري آنها محسوب مي‌شد.

اين يافته‌ها نشانگر يك ديد مشترك جهاني بر روي خودروها بوده و اين محققان قصد دارند در گام بعدي به بررسي تاثير اين ديدگاه در شيوه رانندگي افراد و انتخاب خودرو توسط آنها بپردازند.61 out of 100 based on 56 user ratings 681 reviews

@