بررسی عوامل موثر در هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان (مطالعه موردی بودجه استان در سال 1375)

ارزیابی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در برابر الحاق ایران به ‏‎WTO‎‏ . مورد مطالعه : مجتمع فولاد مبارکه
تعیین اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توقف یک گلوگاهی با هدف کمینه سازی کل زمان انجام کار
بررسی هزینه های کیفیت در صنایع با مقیاس کوچک، مطالعه موردی: شرکت فرمان خودروسپاهان
کشف الگوهای حاکم بر رفتار تاخیرات پروازی( یک مطالعه داده کاوی)
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در شرکت مادیران
بررسی تاثیر فرهنگ و گرایش به کار کارکنان بر موفقیت برنامه های بهبود بهره وری در شرکتهای تولیدی
How do I enable the column selection mode in Eclipse?
Eclipse: how to show SVG with SWT or free open source SVG Viewer plugin? [closed]
Problem in MyEclipse “Processing Dirty Regions”
Eclipse 3.x unable to debug tomcat 5.5 with java 1.6.0_14?
Eclipse WTP update Error . What to do Next?
Porting a tomcat web project from eclipse ganymede to intellij 8.1
Eclipse 3.3 default editor under Vista
Closed projects hidden in pydev package explorer
Eclipse: Limit task tags to current project
In Eclipse 3.5 (and with the Aptana plugins), how do I get a view that I can use to show my project, including “dot” files?

بررسی عوامل موثر در هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان (مطالعه موردی بودجه استان در سال 1375)
هدف از این تحقیق بررسی شرایط موثر بر هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای هستان اصفهان میباشد.


بررسی شرایط کارخانه کافی کولا به منظور پیاده سازی استاندارد ‏‎HACCP‎‏
بدین منظور از اطلاعات و آمارهای موجود هر شهرستان که برپايه آمارنامه هستان که توسط ساوقت برنامه و بودجه مرکز آمار ایران انتشار یافته هست بصورت مقطعی، (مطالعه موردی در سال 75) و روش حداقل مربعات معمولی (O.


شناسایی عوامل و شاخصهای الویت دار جهت دستیابی به سازمانهای کارآفرین در کشور
L.


چگونگی بکارگیری مهندسی ارزش با استفاده از ‏‎QFD‎‏ و ‏‎MADM‎‏
S) در برآورد الگوها هستفاده شده هست .


بررسی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی استقرار ‏‎TQM‎‏ در صنایع دفاعی(کاربرد موردی سازمان صنایع هوافضا(‏‎(A.S‎‏
مهمترین متغیرهای توضیحی یا شرایط موثر بر هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای هستان اصفهان در تحقیق عبارتند از: تعداد کل دانش‌آموزان هر شهرستان (TD) تعداد کل کارکنان ادارات آموزش و پرورش هر شهرستان -(TKA) جمعیت شهرنشین در هر شهرستان (JS) مخارج جاری سال قبل (HJG) درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی -(DM) مالیاتهای دریافتی در هر شهرستان (TAX)، درآمدهای شهرستانی (DS)، تعداد شهرها و روستاهای هر شهرستان -(TSR) هزینه‌های عمرانی در هر شهرستان (HO).


توسعه مدل ‏‎MRP‎‏ با تقاضا و تامین فازی
نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان میدهد در سال مورد نظر اثر متغیرهای فوق مثبت و معنی‌دار (در سطح 5 و یا 10 %) میباشد که از میان شرایط فوق، متغیرهای هزینه‌های عمرانی و درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی و تعداد کل دانش‌آموزان و هزینه‌های جاری سال قبل از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر شهرستانهای هستان می‌باشد.


بررسی و ارائه یک متدولوژی مناسب برای مدیریت و ارائه آموزش الکترونیکی
بنابراین پیشنهاداتی در این موارد ارائه گردیده از جمله اصلاح سیستم مالیاتی کشور، فعال شدن بخش خصوصی در زمینه‌های آموزشی از جمله مدارس غیرانتفاعی و ...


تدوین راهبردها و راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
و همچنین پیشنهاد گردیده که باید دولت با اعمال سیاستهای لازم از جمله سیاست کنترل موالید در شهرها، از رشد جمعیت شهرنشین جلوگیری نموده و همچنین با اعمال تدابی لازم از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری نماید.


بررسی پیاده سازی سیستم های ‏‎ERP‎‏در شرکت های تولیدی ایران51 out of 100 based on 26 user ratings 101 reviews

@