مجتهد خود را عوض كرد؟ لطفا كا


مجتهد خود را عوض كرد؟ لطفا كا
باعرض سلام
آیا میتوان مجتهد خود را عوض كرد؟ لطفا كامل توضیح بدین باتشكر...
پاسخ :
برادر گرامی!

نوع ÷وشش ولبس برای آقایان آیا ÷وشیدن لبسهایی كه در عرف برای یك گروه خاص
اگر مجتهدی را كه برای تقلید انتخاب كرده اید اعلم هست باید بر تقلید از او بمانید و همچنین اگر مساوی با دیگران هست بنا بر احتیاط باید بر تقلید از او بمانید، ولی اگر دریافتید كه فرد دیگری اعلم هست باید از مرجع تقلید اول خود عدول كرده و از مجتهد دوم تقلید نمایید.


اولیه تكلیف مقداری از روزههایم را نگرفتهام پدرم میگفت كه ضعیف هستم (البته


بدون حیاط زیر 60مترمربع زندگی میكند كه در شئن خانواده اونیست وبه همین
این رأی قریب به اتفاق مراجع معظم تقلید هست.


تل
ولی حضرت آیت الله فاضل می فرمایند عدول از مساوی به مساوی هم جائز هست.


دارم گیج شده ام ایا نگاه كردن به خانوم ها بدون لذت چه حكمی دارد؟ رساله


موفقیت سوال بنده شاید تا حدی حقوقی نیز باشد در عین حال كه شرع حقوق را
موفق و موید باشید.


كه در ان خانوم بی حجاب یا بد


58 out of 100 based on 33 user ratings 708 reviews

@