عبارات روبرو را تجزیه كنید:
پاسخ :
جواب به صورت فایل تصویری هست

64 out of 100 based on 59 user ratings 834 reviews

@