طراحی و ساخت تونل باد مادون صوت


طراحی و ساخت تونل باد مادون صوت
اصول و معیارهای طراحی انواع تونلهای باد مادون صوت مورد بررسی برنامه گرفته، چگونگی و روش محاسبات قسمتهای مختلف به تفصیل ارائه گردیده هست .همچنین تمام محاسبات و نکات طراحی و ساخت درمورد نوع خاصی از تونل باد،یعنی نوع مدار باز مکشی که منظور نظر مابوده هست ،بکارگرفته شده و تونل بادی با مقطع آزمایش مربعی 30cmx30cm و باحداکثر سرعت 50 متر برثانیه طراحی و ساخته شده هست .با تذکر به این نکته که مطالب ارائه شده، برای طراحی و ساخت انواع تونلهای با با ابعاد و سرعتهای مختلف کاملا" جوابگو و کافی هست .


پیش‌بینی ساختار دمایی و لایه‌بندی دما در دریاچه سد درودزن


مطالعه اثرات خواص غیرنیوتنی خون بر مشخصات جریان در آنوریسم‌ها


86 out of 100 based on 46 user ratings 446 reviews

تحلیل میدان جریان در روش خنک‌کنندگی سرمایش لایه‌ای تک‌سوراخه
کالیبراسیون مستقیم کینماتیکی یک ربات صنعتی با تاکید بر پارامترهای هندسی
تحلیل عملکرد موتورهای توربوجت با در نظر گرفتن مشخصات مرحله به مرحله کمپرسور
حل جریان گذر صوتی و مافوق صوت غیرلزج، در نازل‌های برون از مرکز سه‌بعدی
تدوین یک بسته نرم‌افزاری برای چیدن قطعات برروی ورقهایی با ابعاد استاندارد
طراحی انژکتورد و پایه مایع-مایع
بررسی سیستم خنک‌کننده ژنراتورهای واحدهای گازی و تبدیل آن به سیکل مدار بسته
بررسی روشهای گرمایش فعال و غیرفعال خورشیدی در ساختمانهای مسکونی ایران
کنترل موقعیت و نیرو براساس مدل دینامیکی ربات
بررسی شدت تنش الاستیک در مخازن تحت فشار
بررسی رفتار سیالات لزج در پروانه پمپ سانتریفوژ
بررسی اثر هندسه پره (پروفیل پره) روی پدیده جریان سیال در حالت دوبعدی در توربین‌های گازی
Vertically align text within input field of fixed-height without display: table or padding?
What is a good CSS strategy? [closed]
How to do drop-down box like “More action” in gmail
In CSS, is anchor the only element that supports pseudo style properties?
IE6 Navigation hovers
CSS: Fixed or Float Layout? [closed]
Are browsers other than Firefox planning on supporting -moz CSS properties, or does CSS3 have an equivalent?
Table tags for form display are bad… but what about survey questions like rt type?
Div background doesn't position with the Div
What's the best way to create a style reset for only a portion of the DOM?
*
@