غنی‌سازی کمپوست قارچی با مکمل های غذایی به منظور بهبود شرایط تولید قارچ در خوزستان

تهیه نانو سیال آلومینیوم اکسید در چند غلظت مختلف با قطر 80 نانومتر و بررسی تاثیر آن بر انتقال حرارت و افت فشار در مقایسه با آب خالص درون لوله م
بررسی تجربی روش‌های شیمیایی ساخت گرافن بر پایه اکسید گرافیت و مقایسه خواص در استفاده به عنوان افزودنی در ساخت غشای نانوالیاف چند سازه‌ی ال
بررسی طیف سنجی و اندازه‌گیری آلکیل مرکاپتان‌ها با استفاده از برهم‌کنش با نانوذرات طلا
مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی
بررسی تاثیر اندازه و توزیع دوگانه نانو ذرات دوده بر خواص ویسکوالاستیک غیرخطی و اتلافی آمیزه‌های استایرن بوتادی ان امولسیونی
ارزیابی تاثیر خواص جریان شناختی آمیزه استاندارد پلی‌اتیلن بر صافی سطح سیم‌های تولید شده در فرآیند اکستروژن سریع
Showing TFrame descendant's additional properties on the object inspector
Delphi and XPath functions
How can I get the X,Y position of a TWinControl (relative to the screen)
How to automatically set Version Info in Delphi?
How to force a Descendant class to either use directly the Ancestor method or have a new implementation not calling inherited?
delphi 2007 command line compiler dcc32.cfg problem
Profiler and Memory Analysis Tools for Delphi [closed]
Techniques for writing critical text data
Counting the rows in a TDbGrid
What event fires every time a TDbGrid's selected location is changed?

غنی‌سازی کمپوست قارچی با مکمل های غذایی به منظور بهبود شرایط تولید قارچ در خوزستان
غنی‌سازی کمپوست به عنوان روشی مناسب جهت افزایش عملکرد در تولید محصول به حساب می‌آید.


حذف آلاینده آنتی بیوتیکی «تتراسایکلین» با استفاده از فرآیند نوین فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و میکروذرات ZnO در حضور نور خورشید
معمولاً اضافه نمودن مکمل با کیفیت به کمپوست، دیرتر در اختیار میکروفلور بستر و نیز میسیلیوم قارچ برنامه می‌گیرد.


مطالعه آزمایشگاهی شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور همزمان الکل و مایع یونی
اضافه کردن مکمل های غذایی به بستر کمپوست می‌تواند راهکار پايه ی جهت افزایش محصول باشد.


تهیه و توصیف خواص گرمایی، ریخت‌شناسی و رئولوژی نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه آمیخته پلی لاکتیک اسید/ اتیلن-وینیل استات کوپلیمر/ نانو
البته انجام این عمل، نیاز به دقت و تجربه بسیار بالایی دارد.


تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیولوژیکی- شیمیایی
چرا که در صورت هستریل نبودن مکمل‌های غذایی بالاخص سپس مرحله پاستوریزه کمپوست، بستر کشت می‌تواند جایگاه مناسبی برای رشد انواع بیماری ها باشد.


ساخت نانوکامپوزیت هیدروژل های آکریلاتی بر مبنای سلولز و بررسی رهایش کود از آن در محیط آبی
هدف اصلی از اضافه کردن مکمل در شروع، انجام عمل تخمیر سریع بوده و این عمل باعث تقویت ترکیباتی نظیر ازت و اوره می‌شود تا رشد باکتری های گرما دوست و نیز اکتینومسیب‌ها تحریک شده و کمپوست فعالیت خوبی را شروع کند.


بررسی آزمایشگاهی خشک کردن کیوی با استفاده از امواج مایکروویو
غنی سازی کمپوست قارچ ولواریلا در خوزستان را در سه مرحله مورد بررسی برنامه دادیم و نتایج را برای تولید محصول با کیفیت و بازده بالاتر مورد مقایسه برنامه دادیم.


استفاده از تکنیک نیتروکسید در تهیه پلیمرهای پر شاخه بر پایه وزن مولکولی پایین از استایرن
سطوح مختلف فرمالین برای سه مکمل پودر کنجال? سویا، تفال? گوجه فرنگی و سبوس برنج مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


مدل‌سازی رهایش دارو از سامانه نوین پلیمری پاسخگو به pH
نتایج نشان می دهد که میزان بهین? فرمالین برای مکمل های کنجال?سویا، تفال? گوجه فرنگی و سبوس برنج به ترتیب 0/6،0/2و0/3 % تعیین شده هست.

و همچنین این مکمل ها به تدریج در اختیار میسلیوم قارچ برنامه گرفتند.

در روش اخیر گرد سویا را با غلظت های گوناگون فرمالدهید 2/0 و 4/0 % فرآوری نمودیم و غنی سازی را در مرحل? بذر کاری و خاک پوششی انجام دادیم و نتیجه را با گرد سویایی که با 2/0 و 4/0 % فرآوری شده بود مقایسه کردیم.گرد لوبیای سویا با 4 /0 % فرمالدهید فرآوری شده نسبت به فرآوری با 2/0 % فرمالدهید نتیجه بهتری را به دست می دهد.با فرآوری گرد لوبیای سویا با فرمالدهید، و هستفاده از اون 13روز پس از بذر کاری، میزان افزایش بازده 36 % به دست آمد.

این مکملبا مکمل تجارتی به نامspawnmateمقایسه گردید.

افزایش بازده حاصل از این مکمل تجاری 14% بود.
92 out of 100 based on 42 user ratings 542 reviews

@