تصفیه پساب کارخانه تولید خمیرمایه نانوایی به‌ روش ترکیبی انعقاد الکتریکی و راکتور زیستی غشایی


تصفیه پساب کارخانه تولید خمیرمایه نانوایی به‌ روش ترکیبی انعقاد الکتریکی و راکتور زیستی غشایی
در تصفیه پساب‌های صنعتی، گاهی هستفاده از دو یا چندین روش لازم می‌شود.


بازیافت لجن تولیدی زلال کننده نیروگاهها
انعقاد الکتریکی به‌وسیله تجزیه الکتریکی اوند فلزی، توانایی تولید لخته‌های هیدروکسیدهای فلزی در جریان پساب را دارد و راکتور زیستی غشایی توانایی تولید جریان خروجی با کیفیت بالا را دارد.


حل عددی جریان مغشوش دو فازی لایه‌ای گاز - مایع(همسو و غیرهمسو)
بنابراین ترکیب این دو روش در مقایسه با روش‌های تصفیه تکی می‌تواند ما را به یک بازدهی حذف آلودگی بالاتر راهبری کند.


طراحی و ساخت بتن پلیمری سبک و کاربرد آن در قطعات پیش‌ساخته و نماهای ساختمانی
در این پژوهش ابتدا کارکرد موثر روش انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارخانه خمیرمایه با هستفاده از الکترود آلومینیوم (Al) مورد بررسی برنامه گرفت.


طراحی و شبیه‌سازی مبدلهای حرارتی فشرده
برای انجام آزمایش‌ها از طراحی آزمایش‌ها به‌روش رویه جواب مرکزی هستفاده شد و تاثیر عامل‌های pH، چگالی جریان و وقت فرآیند روی بازدهی حذف COD و کدورت مورد بررسی برنامه گرفت.


تعیین شرایط بهینه نگهداری مواد اولیه عصاره نوشابه‌های کولا و پرتقالی
در این پژوهش در فرآیند انعقاد الکتریکی، COD و کدورت پساب خام ورودی از حدود 9500 میلی‌گرم بر لیتر و NTU 2700 به‌ترتیب به حدود 4000 میلی‌گرم بر لیتر و NTU 273 کاهش یافت و بیشترین بازده حذف COD و کدورت برای این فرآیند به‌ترتیب 58 % و 90 % به‌دست آمد.


بهینه‌سازی هیدروژناسیون روغنهای نباتی در مقیاس صنعتی
به‌عنوان نتیجه بهینه‌سازی، بیشترین بازدهی حذف COD و کدورت در شرایط بهینه شامل pH 5/5، چگالی جریان 19 میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع و وقت 8/38 دقیقه، به‌ترتیب 52 % و 89 % به‌دست آمد.


بررسی مکانیسم رسوبگذاری در مبدلهای حرارتی بحرانی
سپس پساب پیش‌تصفیه شده با فرآیند انعقاد الکتریکی، به‌عنوان خوراک به راکتور زیستی غشایی هوازی که از قبل با پساب خمیرمایه سازگار شده بود، وارد شد.


کاربرد پمپ‌های حرارتی برج‌های تقطیر
آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی مورد نظر مانند COD، BOD5، کدورت در طول فرآیند، اندازه گیری شدند.

در فرآیند راکتور زیستی غشایی، در مدت وقت 26 روز COD، BOD وکدورت جریان ورودی به راکتور از حدود 4000 میلی‌گرم بر لیتر، 1011 میلی‌گرم بر لیتر و NTU 289 به‌ترتیب به حدود 1229 میلی‌گرم بر لیتر، 253 میلی‌گرم بر لیتر و NTU 72/2 کاهش یافت و بیشترین بازده حذف COD، BOD و کدورت برای پساب پیش‌تصفیه شده با فرآیند انعقاد الکتریکی به‌ترتیب 70 %، 75 % و 99 % به‌دست آمد.

در این دوره هم‌چنین COD مخلوط درون راکتور نیز به‌صورت منظم اندازه‌گیری شد و بیشترین بازدهی حذف COD برای تصفیه زیستی درون راکتور (بدون حضور غشا) 65 % به‌دست آمد و تفاوت میان COD مخلوط درون راکتور و جریان تراوش یافته از غشا به‌طور میانگین 4 % به‌دست آمد که نشان‌دهنده برتری فرآیند راکتور زیستی غشایی به فرآیند لجن فعال رایج در تصفیه پساب می‌باشد.

میانگین بار آلی راکتور زیستی غشایی در مقدار 1/3 کیلوگرم COD بر متر مکعب در روز برنامه گرفت.

غلظت جامدهای معلق مایع مخلوط (MLSS) در راکتور زیستی غشایی در بازه 2900 و 6800 میلی‌گرم بر لیتر برنامه گرفت.

وقت ماند هیدرولیکی راکتور زیستی غشایی از لحاظ نظری 24 ساعت در نظر گرفته شد.

در فرآیند ترکیبی انعقاد الکتریکی-راکتور زیستی غشایی، بیشترین بازده حذف COD و کدورت به‌ترتیب 87 % و 9/99 % به‌دست آمد که با توجه به ویژگی‌های پساب خمیرمایه و مشکل‌های فراوان در زمینه تصفیه این پساب، نشان‌دهنده کارآمدی روش ترکیبی هستفاده شده در این پژوهش می‌باشد.
72 out of 100 based on 82 user ratings 1182 reviews

@