مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله


مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
در این پایان‌نامه ابتدا سه هسته بتنی پنج، ده و پانزده طبقه به صورت خطی تحلیل و با هستفاده از ضوابط شکل پذیری زیاد آیین‌نامه بتن ایران طراحی شده‌اند.


رابطه بین رفتار سازه ای ساختمانها و حرکات شدید زمین
سپس این سازه‌ها با هستفاده از برنامه اونالیز المان محدود غیرخطی HODA تا حد خرابی تحت اثر بارهای جانبی منوتونیک برنامه گرفته‌اند.


تحلیل عوامل اصلی موثر بر تصادفات عابرین پیاده در جاده های بین شهری
همچنین تغییراتی در میزان فولادگذاری گسترده هسته پنج طبقه داده شده و اثرات اون بر روی باربری نهایی سازه بررسی شده هست .


تاثیر فاصله آبشکن های باز بر روی آبشستگی
نحوه رفتار این سازه‌ها شامل الگوی ترک خوردگی بتن، جاری شدن فولادها و تغییر مکانهای قائم و افقی نقاط حساس سازه، از جمله نتایج بدست آمده این تحقیق می‌باشد که در نهایت تصویر واقع‌بینانه‌تری را از رفتار این نمونه در اختیار ما برنامه می‌دهد.


تاثیر سرعت مماسی و محوری و سیر کولاسیون جریان تقرب بر بازدهی آبگیر قائم


تعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینی


86 out of 100 based on 66 user ratings 1166 reviews

آنالیز کمانش ورقهای مستطیلی با ضخامت پله ای ناشی از فرسایش در کشتی
تحلیل ارتعاشات در پلهای معلق در اثر عابر پیاده
تعیین ظرفیت خمشی نهایی تیرهای تقویت شده با ورقهای فولادی و ‏‎GFRP‎‏با استفاده از چسب اپوکسی
تحلیل خصوصیات هیدرولیکی گرداب در شیب شکن قائم با جریان زیربحرانی در بالا دست و شیب معکوس در پایاب
روشهای بهبود جریان ترافیک در میدانهای با تاخیر زیاد . مطالعه موردی : بررسی جریان ترافیک میدان امام حسین (ع)
مطالعه رفتاری برخورد ساختمانهای مجاور با پایه انعطاف پذیر در هنگام زلزله
تثبیت خاکهای ریزدانه بوسیله افزودن میکروسیلیکا به همراه آهک یا سیمان
طرح اسکله در زمینهای بسیار سست
بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی
SubmitCompleteHandler GWT FormPanel never trigger
Django: include other urlpatterns in a single urls.py
Limiting available choices in a Django formset
How to save fields that are not part of form but required in Django
Need help with Django ModelForm: How to filter ForeignKey/ManyToManyField?
Is it worth it using the built-in Django admin for a decent sized project?
Rendering a value as text instead of field inside a Django Form
Django “login() takes exactly 1 argument (2 given)” error
Django-sphinx result filtering using attributes?
Django Model deserialization with empty PK
*
@