مطالعه رفتار غیر خطی لانه زنبوری - عملکرد غیر خطی مصالح


مطالعه رفتار غیر خطی لانه زنبوری - عملکرد غیر خطی مصالح
تحقیقات انجام شده در مورد رفتار غیر خطی تیرهای لانه‌زنبوری، نتایج مشخص در برنداشته هست .


تعیین ظرفیت خمشی نهایی تیرهای تقویت شده با ورقهای فولادی و ‏‎GFRP‎‏با استفاده از چسب اپوکسی
در عین حال این مساله تاکنون با روش اجزا محدود مورد بررسی برنامه داده نشده هست .


تحلیل خصوصیات هیدرولیکی گرداب در شیب شکن قائم با جریان زیربحرانی در بالا دست و شیب معکوس در پایاب
برای یک تیر لانه‌زنبوری، روش دستی اونالیز کاملا مطمئنی وجود ندارد و ابهامات زیادی در رفتار لانه‌زنبوری وجود دارد.


روشهای بهبود جریان ترافیک در میدانهای با تاخیر زیاد . مطالعه موردی : بررسی جریان ترافیک میدان امام حسین (ع)
با توجه به ابهامات موجود، هنوز احتیاج به مطالعات بیشتری در مورد رفتار تیر لانه‌زنبوری وجود دارد.


مطالعه رفتاری برخورد ساختمانهای مجاور با پایه انعطاف پذیر در هنگام زلزله
این مطالعات می‌تواند در زمینه‌های بررسی رفتار غیر خطی از نظر مصالح تحت اثر بارهای هستاتیکی و دینامیکی، بررسی نحوه شروع و گسترش ترک ، بررسی کمانش‌های موضعی و کلی ونیز بررسی تیر لانه‌زنبوری در قاب‌ها تحت اثر بارهای هستاتیکی و دینامیکی صورت گیرد.


تثبیت خاکهای ریزدانه بوسیله افزودن میکروسیلیکا به همراه آهک یا سیمان
در این پایان‌نامه، به منظور بررسی رفتار غیر خطی از نظر عملکرد مصالح و نحوه شروع وگسترش ترک و نیز محاسبه بار حدی نهایی در تیر لانه‌زنبوری، تحت اثر بارهای هستاتیکی، یک برنامه به کمک روش اجزا محدود تهیه شده هست .


طرح اسکله در زمینهای بسیار سست
این برنامه می‌تواند با مدل کردن تیر لانه‌زنبوری به روش اجزا محدود، رفتار غیر خطی و نحوه گسترش ترک را در اینگونه تیرها تحت اثر بارهای هستاتیکی با در نظر گرفتن قیود جانبی و با شرایط مختلف تکیه‌گاهی و بارگذاری مورد مطالعه برنامه دهد و در نهایت بار حدی را برای این تیرها بدست آورد.


بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی
به منظور تهیه این برنامه، از برنامه‌ای که هینتون و اون (19) برای المان‌های دو بعدی تنش مسطح ارائه داده‌اند، بعنوان برنامه مادر هستفاده شده هست .


بررسی رفتار اجزا بادبند ضربدری با استفاده از روش عناصر محدود
به منظور تهیه برنامه‌ای که بتواند تیر لانه‌زنبوری را به نحو مناسبی مدل کرده و رفتار غیر خطی از نظر عملکرد مصالح و نیز شکست را در این تیرها تحلیل نماید، امکانات زیر به برنامه اضافه گردید: 1 - برنامه امکان گرفتن المان میله‌ای (TRUSS) راپیدا کرد که در نتیجه امکان تحلیل توام المان میله‌ای و المان دو بعدی تنش مسطح فراهم گردید.

2 - به منظور بررسی نحوه شروع ترک و گسترش اون در تیر لانه‌زنبوری بدون در نظر گرفتن قوانین مکانیک شکست ، چند برنامه فرعی به برنامه اضافه گردید و تغییراتی نیز در برنامه بوجود آمد، در نتیجه برنامه توانایی تحلیل به دو روش : الف) جدا کردن گره‌ها و تغییر در هندسه و ب) کاهش سختی در نفاط گاوس ، به منظور بررسی شکست در سازه‌هایی که بتوان اونهارا با المان‌های دو بعدی تنش مسطح توام با المان میله‌ای کرد، پیدا کرده هست .

همچنین در این پایان‌نامه چهار برنامه جانبی به منظور تولید اتوماتیک داتای ورودی و نیز سهولت در بررسی نتایج تهیه شده‌اند.

این برنامه‌های جانبی امکان هستفاده سریع و موثر از برنامه اصلی را بوجود آورده‌اند.

بوسیله برنامه تهیه شده، چند مدل لانه‌زنبوری که قبلا آزمایش شده بودند، اونالیز گردید که نتایج حاصل از اونالیز توافق مناسبی با نتایج حاصل از آزمایش را نشان داد.

همچنین مدلهایی به منظور بررسی تاثیر بارگذاری بر تیرهای لانه‌زنبوری با تکیه‌گاههای ساده و نیز تاثیر طول تیرهای ساده لانه‌زنبوری بر رفتار اونها و نیز مقایسه نتایج حاصل از اونالیز این تیرها با نتایج حاصل از اونالیز بوسیله روش‌های دستی موجود، تحلیل گردید.

در این پایان‌نامه، در نهایت روش‌های دستی موجود جهت اونالیز تیر لانه‌زنبوری، مورد نقد برنامه گرفته‌اند.

نتایج عملکرد حاصل از تحقیق در شناخت بهتر رفتار غبر خطی تیر لانه‌زنبوری از نظر عملکرد مصالح، تشکیل و گسترش ترک ، اطلاعات مناسبی را بدست می‌دهد و زمینه‌های لازم را برای تحقیقات گسترده‌تر فراهم می‌نماید.
62 out of 100 based on 47 user ratings 1072 reviews

@