طراحی سیستم تضمین کیفیت نرم افزار براساس خواسته های ‏‎ISO9000-3‎‏


طراحی سیستم تضمین کیفیت نرم افزار براساس خواسته های ‏‎ISO9000-3‎‏
امروزه با پیشرفت تکنولوژی عواملی مانند افزایش سطح رقابت در تجارت جهانی، افزایش هزینه توسعه سیستم های اطلاعاتی و خطای سیستم های اطلاعاتی، مهندسی نرم ازار را بشدت تحت تاثیر برنامه داده اند.


روش جهت انتخاب سازندگان پست فشار قوی
در بعضی مواقع در اثر دیرکرد در وقت تحویل و یا تاثیرات عملی خطاها بدلیل افزایش پیچیدگی و اندازه سیستم های نرم افزاری بحرانهای بسیار بزرگ ایجاد می شود که در بعضی موارد خسارت های وارده قابل جبران نیست.


طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری بمنظور ارزیابی و انتخاب مدلهای مناسب مکان‌یابی
از طرفی تغییرات بسیار سریع در تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات، مسائل خاص خود را بدنبال دارد.


تخصیص بنادر تجاری به کالاهای اساسی
کلیه موارد فوق دست به دست هم داده و این تکنولوژی را از دیگر تکنولوژی ها متمایز ساخته هست، بطوریکه جهان را وادار کرده هست که به معرفی تضمین کیفیت نرم افزار پرداخته و هستانداردهای خاصی را برای نرم افزار ارائه کند.


اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت جهادسازندگی
هدف اصلی این پایان نامه پیاده سازی یک سیستم تضمین کیفیت برپايه هستاندارد ‏‎ ISO 9000-3‎‏ در یک محیط نرم افزاری هست.


طراحی و تدوین نظام نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده برای پستهای فشار قوی 400 و 230 کیلو ولت استان فارس
چنین کاری کمک بسیار زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی و فنی این محیط ها خواهد کرد.


برنامه‌ریزی بهره‌وری در صنایع نساجی
در این راستا، ابتدا مشخصات پروژه های نرم افزاری و مساله کیفیت در نرم افزار و بندهای هستاندارد ISO 9000-3‎‏ را مورد بررسی برنامه داده و به طراحی و مستندسازی سیستم کیفیت در یک سیستم نرم افزاری بر مبنای ISO 9000-3‎‏ پرداخته و سپس راه حل های عملی در زمینه کاهش خطاهای نرم افزاری ارائه داده و ضعف های موجود در هستاندارد ISO 9000-3‎‏ مورد بررسی برنامه گرفته اند.


بررسی تطبیق روشهای پیش‌بینی
نتیجه گیری و طرح فعالیت های مرتبط آتی با این مساله در انتهای کار ارائه شده هست.


طراحی مدل سنجش بهره‌وری و برنامه‌ریزی آن در شرکت مخابرات ایران90 out of 100 based on 60 user ratings 510 reviews

@