بررسی نقش برخی از پارامترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بر روند مهاجرت مغزها


بررسی نقش برخی از پارامترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بر روند مهاجرت مغزها
با ظهور نسل جدید الگوهای رشد دورنزا، سرمایه انسانی از اهمیت روزافزونی برخوردار گشته هست با این وجود غالبا شاهد خروج و مهاجرت سرمایه انسانی از جوامع کمتر توسعه یافته به جوامع توسعه یافته هستیم.


طراحی و تدوین نظام نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده برای پستهای فشار قوی 400 و 230 کیلو ولت استان فارس
این پدیده با نامهای مختلفی شناخته شده هست که از جمله اونها می توانیم به فرار مغزها، مهاجرت مغزها و مهاجرت نخبگان اشاره کنیم.


برنامه‌ریزی بهره‌وری در صنایع نساجی
در این پایان نامه ابتدا به ترسیم ابعاد جهانی این پدیده خواهیم پرداخت.


بررسی تطبیق روشهای پیش‌بینی
مورد بررسی نیز، مهاجرت مغزهای دانشجویی از 44 کشور دنیا به ایالات متحده امریکا -به عنوان کشور اول مقصد نخبگاناست.


طراحی مدل سنجش بهره‌وری و برنامه‌ریزی آن در شرکت مخابرات ایران
سپس با معرفی و محاسبه متغیری بنام نرخ عدم بازگشت که نخستین بار توسط پرفسور ‏‎Huang (1988)‎‏ معرفی و بکار گرفته شده هست، به کمی نمودن مهاجرت مغزها پرداخته ایم.


کاربرد برنامه‌ریزی پویا برای تعدیل اتوبوسهای تخصیص یافته به شبکه حمل و نقل شهری
با هستفاده از روش ‏‎(Generalized Least Squares)‎‏ نقش برخی از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در توضیح متغیر عدم بازگشت بررسی نموده، بدین ترتیب سعی در شناخت شرایط موثر بر مهاجرت مغزها داریم.


شناخت عوامل موثر بر بهبود خدمات مهندسی طراحی الگوی جامع مشاوره صنعتی (مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی)
بر پايه نتایج این الگو هیچ تک عاملی را نمی توان به عنوان عامل موثر بر پدیده مهاجرت مغزها معرفی نمود بلکه مجموعه ای از شرایط در کنار یکدیگر و در تعامل با هم در تعیین الگوی مهاجرت موثر هستند.


بررسی رفتار قیمت در بازار سلف طلای تهران
شرایط شناخته شده در این بررسی عبارتند از: کم بودن ظرفیت جذب اقتصادی کشور مبدا، خریدار داشتن مهارتهای نخبگان در بازارهای کشورهای توسعه یافته و عدم سلامت فضای سیاسی کشورهای مبدا.


طراحی سیستم اطلاعات مدیریت در بخش دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان گلستان
در خاتمه نیز نتیجه گرفته ایم که میل به حرکت و جابجایی به طور سیستماتیک در افراد ماهر وجود دارد.

این میل وقتی به مهاجرت می انجامد که متغیرهای مختلف در کنار هم با اثر گذاری بر چارچوب هزینه-فایده شخص، تصمیم را به سمت مهاجرت سوق دهند.
86 out of 100 based on 46 user ratings 446 reviews

@