کاهش حریم خطوط انتقال انرژی بمنظور امکان افزایش استفاده از کریدورهای انرژی

طراحی و شبیه سازی ژئروسکوپ نوری مبتنی بر رزوناتور حلقوی
جایابی همزمان پستهای فوق توزیع و منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع
تخمین تطبیقی توزیع شده در شبکه های سنسوری بی سیم با در نظر گرفتن ضریب گام متغئر
برنامه‌ریزی دینامیکی شبکه توزیع برای توسعه حضور منابع تولید پراکنده بر مبنای مدئریت اکتیو
بهبود عملکرد رله دیستانس برای تشخیص سریع اتصال کوتاه در حین نوسان توان با استفاده از مکانیزم سلول بینایی
پیاده سازی سیستم طیف گسترده دنباله خطی بر روی FPGA
تشخیص جراحات ام اس
خوشه بندی داده های لرزه ای گسل تبریز با هدف یافتن محدوده های گسلی لرزه زا با استفاده از داده کاوی
حفاظت خط انتقال بر مبنای اندازه گئری های مجتمع
بهبود عملکرد مبدل ترکیبی چندسلولی
بهبود عملکرد موتور خطی در پرتاب کننده های الکترومغناطیسی هواپیما
مدلسازی و شبیه سازی اینورترهای چند سطحی چند سلولی خازن شناور ماتریسی
شناسائی مولکول های زیستی با استفاده از سنسور کرنش نوری
Extracting relevant info. from Date / timestamp in adobe flex with row object
Ant Flex problem
Getting the data in Flex pop up window at run time
Does webcam recording with Flex strictly requires a media server (FMS, Red5, Wowza,etc.)?
Customize the sorting in datagrid in flex
Flex components for JSF
AIR: Why is stage == null?
AIR: new window…adding content to it doesnt show up
Flex: Inverting LinearAxis values
Flex: Remove drop shadow from ApplicationControlBar?
*
@