طراحی و تحلیل مبدل الکترونیک قدرت برای اتصال هماهنگ ژنراتور بادی و شبکه توزیع جهت تغذیه بارهای مستقل

مدلسازی و شبیه سازی اینورترهای چند سطحی چند سلولی خازن شناور ماتریسی
شناسائی مولکول های زیستی با استفاده از سنسور کرنش نوری
جبرانسازی اغتشاشات ولتاژ و محدودسازی جریان خطای پائین دست توسط بازیاب دینامیکی ولتاژ
طراحی مبدل سیگنال های آنالوگ به دیجیتال برای کاربرد های پزشکی
بهبود سامانه پیشنهاد دهنده‌ی نمایه‌ی کاربر مبتنی بر هستنی‌شناسی توسط فرمول اطمینان
تحلیل تعادل ولتاژ در اینورترهای چند سطحی چند سلولی خازن شناور
طراحی آشکار ساز و مدولاتورکم توان فرکانس بالا ASK برای کاربرد در تگ RFID
طراحی وساخت آنتن برای کاربرد در شبکه های رادیویی cognitive
ارائه ساختار جدید برای مبدل های چند سطحی منبع جریان و استفاده از آن برای بهبود کارآئی سلولهای انرژی خورشیدی
ارائه ساختار و روش کنترلی مناسب برای اینورترهای چند سطحی به منظور اخذ حداکثر توان از سلول های خورشیدی
بهبود ساختار درایو موتورهای الکتریکی با استفاده از تعداد کلیدهای قدرت کاهش یافته
حفاظت خطوط انتقال قدرت با استفاده از مولفه های تحمیلی خطا
کاهش جریان هجومی موتورها و ترانسفورماتورها با استفاده از محدود کننده جریان خطا
Extracting relevant info. from Date / timestamp in adobe flex with row object
Ant Flex problem
Getting the data in Flex pop up window at run time
Does webcam recording with Flex strictly requires a media server (FMS, Red5, Wowza,etc.)?
Customize the sorting in datagrid in flex
Flex components for JSF
AIR: Why is stage == null?
AIR: new window…adding content to it doesnt show up
Flex: Inverting LinearAxis values
Flex: Remove drop shadow from ApplicationControlBar?
*
@