ویروس موزائیک معمولی لوبیا

بررسی تاثیر علفکش جدید گرانستار 75 درصد ( سولفات متمتون متیل ) علیه علفهای هرز پهن برگ در مزارع گندم خوزستان
بررسی واکنش ارقام مورد کشت گندم در مراحل مختلف رویش نسبت به علفکش‌های توفوردی و بروماکسینیل
بررسی بیماری هلمینتوسپوریوز جو ( با تکیه بر شناسائی گونه‌های هلمینتوسپوریوم جو )
شناسائی و بررسی بیماریهای غلات
بررسی بیواکولوژی Rhyacia arenacea و تعیین مناسب‌ترین روش مبارزه با آن
بررسی و تعیین تراکم سن گندم به منظور انجام مبارزه شیمیایی
طرح بررسی بهترین روش مبارزه شیمیایی با سن و انتخاب سموم جدید و موثر ( Eurygaster inteyriceps put )
مطالعه نوسان جمعیت سن گندم در رابطه با ویژگی‌های فیزیولوژیک حشره
بررسی بیواکولوژی سوسک قهوه‌ای گندم
تعیین مناطق انتشار و میزان تراکم جمعیت زنبور ساقه گندم Cephus - pygmaeys
نقش حساس Corpora allata در تشکیل تخم و ترشحات Neurosecretory cell
بررسی تاثیر و مقایسه چند حشره‌کش میکروبی و شبه هورمونی در تلفات کرم قوزه مزارع پنبه و سویا تکثیر ویروسی در آزمایشگاه
بررسی بیواکولوژی دو نوع برگخوار چغندر قند
How do you use any2mobi command line tool (part of Calibre) to make mobi files from HTML?
How do I get the name of the active user via the command line in OS X?
Letter-sized Document truncated when printing from browser on Mac OS X
Starting/stopping a launchd agent for all users with GUI sessions
Unable to use Screen efficiently in Mac's Terminal
Why is it allowed to write to / on MacOSX as normal user?
Remove messy leading whitespace in Vim on Mac OS X
Where is the code for the function under c in Screen's copy-mode?
How to instal libgluezilla for MAC OS X
Missing QMenuBar in Qt4 apps on OSX
*
@