بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون


بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
هدف از این طرح بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون از نظر جغرافیایی ، طرحهای آبیاری اجرا شده و در دست اجرا و تهیه لیستی از مسایل و مشکلات اون که احتیاج به تحقیق و پژوهش دارند.


تعیین پارامترهای نفوذ برای طراحی آبیاری شیاری در خاکهای مختلف
هم چنین جمع آوری اطلاعاتی در خصوص منابع الوده نماينده اون از نظر کمی و کیفی .


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل پنبه بروش لایسیمتری در منطقه گرگان


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل چمن بروش لایسیمتری در منطقه گرگان


98 out of 100 based on 68 user ratings 1118 reviews

تعیین دور و عمق مناسب آبیاری در زراعت یونجه همدانی
تعیین مناسب‌ترین زمان آبیاری پنبه
تعیین مناسبترین میزان آبیاری در زراعت یونجه
تعیین مناسب‌ترین میزان و زمان آبیاری (دور و عمق بر روی درخت انار)
تعیین مناسبترین میزان و زمان آبیاری بروش قطره‌ای بر روی درخت انار (ملس یزدی)
تعیین نیاز غذائی گندم در شرایط رطوبتی متفاوت (دیم و آبیاری تکمیلی)
تعیین نیاز غذائی گندم رقم سرداری در شرایط رطوبتی متفاوت (دیم و آبیاری تکمیلی)
طرح تعیین بهترین دور آبیاری مورد نیاز تنباکو برازجانی در سال 72-3
محاسبه هدایت آبی غیراشباع خاکهای ایستگاه زرقان
نیاز غذائی گندم در شرایط رطوبتی متفاوت (دیم و آبیاری تکمیلی)
بررسی و مقایسه روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در ایران
How can I use DBD::Proxy with DBIx::Class?
What does this Perl conditional do?
Why does making simple edits then uploading crash my site?
How can I detect the operating system in Perl?
Why is Perl squashing my array?
Can I force LWP::UserAgent to accept an expired SSL certificate?
How can I upload a file using Catalyst?
How can I get the primary and other groups of the currently logged on user in Perl?
How can I add sessions to my Perl web app?
How do I find which file Perl loaded when I use a module?
*
@