بررسی پارامتری‌های مهم مایع مغزی نخاعی و استفاده از آن در تشخیص بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی گاو

خصوصیات باکتریائی و بیوشیمی بعضی از سویه‌های کلستریدیوم آدماسین جدا شده از گوسفندان مبتلا به بیماری تورم عفونی قانقاریای کبد هپاتیت نکروز
فلورمیکربی شیر پاستوریزه
بررسی وضعیت کمبود مس در گوسفند و بز در بعضی از سواحل شمالی و نواحی مرکزی ایران
ترکیب انواع برنج و فرآورده‌های مختلف آن از نظر تغذیه دام
دامپروری و دامپزشکی در بخش گرمسیری جنوب شرقی ایران دو سال در مکران
پوست‌کنی دام‌ها از نظر مارکتینگ فرآورده‌های دامی
بهداشت پرندگان
بررسی اثرات ضدمیکربی تری‌سیکلین اف بر روی ده گونه باکتری و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیکهای متداول
بررسی اثر لیدوکائین و خاصیت جلوگیری کننده آن در بروز آریتمی‌های قلبی حاصل از مصرف اپی‌نفرین در بیهوشی تیوپنتال سدیم و متوکسی فلوران
مقایسه اقتصادی کشتارگاه قدیم و جدید تهران
بررسی گذشته‌نگر درماتوفیتهای زئونوز 59-62
تونل سرد کشتارگاه‌ها
تعیین مقدار پی سی بی در شیر گاو
In what order should the Python concepts be explained to absolute beginners? [closed]
Is it possible to put a wx.window (frame/panel) over a wx.MenuBar?
How can we change a wx.MenuBar background and foreground colour using wxpython?
Check if a MediaWiki page exists (Python)
How to print a range with decimal points in Python?
How can I use Python with Mechanize for posting multipart/form-data?
Python 3: Most efficient way to create a [func(i) for i in range(N)] list comprehension
Printing Stdout In Command Line App Without Overwriting Pending User Input
Getting CPU temperature using Python?
How do I find the length of media with gstreamer?
*
@