خشک کردن در انجماد مواد غذائی

بررسی مسمومیت‌ها و عفونتهای باکتریایی ناشی از مصرف مواد غذائی در انسان تهران بهار1361-1367
روش جدا کردن مو از کرک
هبرونموزیس یا بررسی در اطراف هبرونماها و بیماریهای حاصله از آنها
درمان عفونتهای قرنیه با پمادنئوکورتف در سگ
معالجه سوءهضم مزمن در گوساله‌های از شیر گرفته شده
بررسی ضایعات آسیب‌شناسی مثانه گاو در کشتارگاه اصفهان و همدان
بررسی آب امین‌آباد موسسه تحقیقاتی و تعلیماتی دانشکده دامپزشکی از نظر شیمیائی و بهداشتی
بهداشت کودکان از نظر تغذیه با شیر گاو
مطالعه مصرف املاح فسفات
فری‌مارتینیسم و نقش پاتوژنیک کروموزوم جنسی نر
سولفامیدها و موارد استعمال آنها
ارزش تشخیص رادیوگرافی در بیماریهای اندامهای حرکتی اسب
دیفتری و کشفیات جدید
In what order should the Python concepts be explained to absolute beginners? [closed]
Is it possible to put a wx.window (frame/panel) over a wx.MenuBar?
How can we change a wx.MenuBar background and foreground colour using wxpython?
Check if a MediaWiki page exists (Python)
How to print a range with decimal points in Python?
How can I use Python with Mechanize for posting multipart/form-data?
Python 3: Most efficient way to create a [func(i) for i in range(N)] list comprehension
Printing Stdout In Command Line App Without Overwriting Pending User Input
Getting CPU temperature using Python?
How do I find the length of media with gstreamer?
*
@