جداسازی و تخلیص پادگن‌های بورده تلاپرتوسیس/


جداسازی و تخلیص پادگن‌های بورده تلاپرتوسیس/
با هستفاده زا روش‌های فیزیکی و شیمیایی از کشت دو سویه به شماره‌های 134 و 509 بورده تلا پرتوسیس که در موسسه رازی از اونها برای ساخت واکسن سیاه‌سرفه بهره گرفته می‌شود، شش عامل پادگنی با نام‌های فیلامانتوس هماگلوتینین (F.H.A) پرتوسیس توکسین (P.T)، کیلودالتون اوتراممبران پروتئین (O.M.P) آگلوتینوژن 2 (Agg 2)، آگلوتینین 3 (Agg 3) لیپوپلی ساکارید (L.P.S) جدا گردید.


اهمیت گلوکوزینولاتها و روش‌های تعیین مقدار آنها در دانه کلزا/
برای جداسازی و خالص نمودن پادگن‌های فوق از روش‌های اولترافیلتراسیون، اولتراسوند، ژل دیفوژن، ژل الکتروفورز و بالاخره کلون کروماتوگرافی (H.P.L.C) هستفاده گردید و .ماهیت بیولوژیکی پادگن‌ها با آزمایش‌های Invivo , In vitro مورد مطالعه و بررسی برنامه گرفت ، هر یک از اجزاء جدا شده، خواص سمی و ایمنی‌زایی داشته و تنها اجزای Agg 3 , Agg 2 در آزمایش‌های پرسیپیتاسیون در روی ژل و حیوان آزمایشگاهی هیچ واکنشی نشان ندادند.


اهمیت میکوریزه کردن در کشاورزی نوین/


بررسی نظریه‌های مبارزه بیولوژیک کلاسیک و جایگاه پارازیتوییدها در کنترل آفات (قسمت دوم)/


70 out of 100 based on 40 user ratings 190 reviews

@