ولی‌پور، علوی‌پور، سخن‌سنج/

نقش ژنهای همیوتیک در نمو و تکامل گل، مطالعه موردی گل آهار، Zinnia elegans/
معرفی وایول (Parthenium argentatum) گیاه مولد کائوچو و بررسی امکان کشت و سازش‌پذیری آن در ایران/
بررسی پوشش گیاهی و خصوصیات اکولوژیک رویشگاههای شور حاشیه "هور شادگان"/
تولید گیاه از کالوس‌های حاصل از سوسپانسیون سلولهای هاپلوئیدی صنوبر (Populus nigraL. 52/56)/
بررسی برخی صفات موثر در رشد و همبستگی نهالهای یکساله 32 کلن صنوبر (Populus spp L.)/
بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس ترخون/
کالوس‌زایی و باززایی گیاهچه از سلول‌ها و خوشه‌های سلولی متحمل به Nacl در Populus nigra 52/56/
بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای مقاومتی خمیر کاغذ کرافت کاج الداریکا و خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی/
ویژگیهای الیاف پوششی بزهای مرخز ایستگاه تحقیقات دامپروری سنندج/
بررسی تاثیر گونه قارچی Trichoderma viride در بهبود ارزش غذایی کاه گندم/
بررسی امکان استفاده از جذب سطحی متیلن بلو جهت تخمین سریع ظرفیت تبادل کاتیونی خاک/
مارکرهای ژنتیکی در ده نژاد از گوسفندان بومی ایران/
فراوانی بایوتایپ‌های مختلف بروسلا در سقط جنین‌های بروسلایی گوسفند و بز در ایران/
Modify a Controller to Accept Additional Field in Ruby on Rails
How: Ruby on Rails to build a basic site [closed]
How can I stub or mock the request.subdomains method in Rails?
jruby on tomcat - RackInitializationException
get method for testing in rails
rails best practice - commit with VCS subversion
template customization / rails reloading
Slow initial server startup when using Phusion Passenger and Rails
exactly what does rake db:migrate do?
Will using an IDE with Rails hinder me?
*
@