مطالعه‌ای در زمینه کنترل سوسک برگخوار نارون در روی درختان نارون خیابانی تبریز/


مطالعه‌ای در زمینه کنترل سوسک برگخوار نارون در روی درختان نارون خیابانی تبریز/
بررسی تکوین شیوه‌های کنترل غیرشیمیایی مبتنی بر اصول مدیریت تلفیقی آفات و ترغیب و تشویق امر کنترل بیولوژیکی طبیعی و کاهش مصارف سموم مورد نظر و در نتیجه تقلیل هزینه‌های تیمارهای شیمیائی و حفظ کیفی زیست محیطی‌های مربوطه و بالاخره ارائه یک شیوه کنترل موثر سهل و ساده از ضروریات امر می‌باشد در این مطالعه امکان کنترل آفت با هستفاده از روش شیمیائی و مکانیکی مورد بررسی برنامه گرفته هست .


شرکت تعاونی گوسفندداران قم/
مقایسه میانگین تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان داد که حاکی از موثر بودن هر دو تیمار بود.


تخم‌مرغهای آی.سی.ام حد کمال تخم‌مرغهای جهان، چرا و چگونه
لکن اختلاف معنی‌داری، بین تیمارها مشهود نبود با وجود این در راستای حفظ و حراست گونه‌های حشرات مفید، بهره‌گیری از شیوه مکانیکی مطلوب‌تر به نظر می‌رسد و در صورت وجود موانع اجتماعی و اقتصادی فرا راه کاربرد روش مزبور تیمار شیمیائی تنه اصلی درختان آلوده به جای کل تاج به منظور تقلیل جمعیت آفت در نسل دوم و نیز جمعیت‌های زمستان‌گذران می‌تواند مقرون به صرفه باشد.


وضعیت کنونی بازار نانوایی‌های بزرگ اروپا
در آلودگیهای موضعی با هستفاده از نوارهای چسبنده دور تنه درختان آلوده، می‌توان نسبت به جمع‌آوری لاروهای کامل مبادرت نمود ولی در آلودگیهای شدید و بروز حالات طغیانی سمپاشی تنه درختان الزامی می‌باشد.


کاربرد مهندسی ژنتیک در علوم مواد غذایی، کلید ورود به قرن بیست و یکم است/


شرکت بازرگانی شیلات ایران/


50 out of 100 based on 25 user ratings 1150 reviews

@