تعیین باقیمانده متیل بروماید روی گندم ضدعفونی شده/

ارزیابی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولیدروستایی در استان مازندران
نقش سازه‌های ترویجی تاثیرگذار در جلب مشارکت نیداران در احیای نیزارهای دریاچه هامون
سازه‌های موثر بر رضامندی شغلی با توجه به سبک شخصیتی مروجان کشاورزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه
بررسی تاثیر اقتصاد خانوار روستائی در تخریب جنگل و مرتع در جنوب غربی حوضه آبخیز خانمیرزا استان چهار محال و بختیاری
آت اکولوژی، بررسی خصوصیات و پراکنش گونه آتریپلکس‌وروسیفرا در استان اصفهان
اثرات زمان و شدت برداشت روی کربوهیدراتهای غیر ساختمانی و تولید علوفه گونه آگروپیرون تریکوفوروم
rails redirect_to problem
Ruby Equivalent of ASP.NETs Application_Start?
Rails ActiveRecord::find Join statement issue
Integer out of range on Postgres DB
has_many :through breaks upon find_or_initialize_by
Rails/Ruby: Any way to shorten the stack traces?
How do I get a Rails link_to_remote tag to make a DELETE request when JavaScript is disabled?
Problems with starling/workling in production mode
ActiveRecord conditions of an association (Rails)
Rails model documentation

تعیین باقیمانده متیل بروماید روی گندم ضدعفونی شده/
در این بررسی دانه‌های گندم با دز 40 گرم در مترمکعب از گاز متیل‌بروماید تحت عمل تدخین برنامه گرفت .


بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای خمیر و کاغذ کرافت حاصل از دو گونه ممرز و توس بومی ایران
18 مورد نمونه‌برداری در فواصل یک ساعت تا 80 روز سپس ضدعفونی انجام و باقیمانده ترکیب فوق در نمونه‌ها تعیین گردید.


بررسی فونستیک بال ریشکداران، گیاهان زینتی و زراعی و بیولوژی گونه غالب در شهرستان گرگان
نتایج حاصل نشان داد که با توجه به میزان قابل تحمل متیل بروماید در گندم که برابر 50 پی‌پی‌ام هست (FAO/WHO,1967) میزان باقیمانده اون در گندم سپس ضد عفونی قابل توجه نبوده و در حد مجاز میباشد.


مرفولوژی و بیولوژی دو فرم سپردارواوی پسته در استان اصفهان


کارایی تله‌های چسبنده زردرنگ در تعیین تغییرات جمعیتهای فصلی پسیل پسته


74 out of 100 based on 39 user ratings 814 reviews

اثر شیرابه زباله بر رشد و عملکرد برنج و اثرات باقیمانده آن
بررسی امکان استفاده از پودر اکسیدآهن ضایعاتی حاصل از فرآیند اسیدشوئی فولاد به عنوان کود آهن
اثرات ازت ، پتاسیم و بر روی غلظت عناصر غذایی برگ ، عملکرد، کیفیت و ریزش جوانه‌های درختان پسته
مقایسه روشهای متفاوت عصاره‌گیری منگنز از خاک به منظور تعیین حد بحرانی این عنصر در مطالعات گلخانه‌ای بر روی گیاه سویا در خاکهای جنوب و جنوب
بررسی اثر سرباره کنورتور(فولادسازی) به عنوان اصلاح کننده در خاکهای اسیدی و کود آهن در خاکهای آهکی
بررسی اثرات کنسانتره و پودر آب پنیر آزمایشگاهی و صنعتی در بهبود کیفی فرآورده‌های آردی گندم مانند کیک ، بیسکویت و ماکارونی
بررسی روشهای تولید نانهای مسطح سنتی و عوامل موثر بر کیفیت آنها
تغییرات میزان گلیکوآلکالوئیدها(آلفاسولانین) در سیب‌زمینی در طول انبارمانی و فرآوری حرارتی
استخراج پکتین از تفاله سیب و پوست لیمو و مطالعه خواص مهم کاربردی آن
بررسی تجربیات گذشته در زمینه افزودن مواد مغذی به غذاهای عمده
Modify a Controller to Accept Additional Field in Ruby on Rails
How: Ruby on Rails to build a basic site [closed]
How can I stub or mock the request.subdomains method in Rails?
jruby on tomcat - RackInitializationException
get method for testing in rails
rails best practice - commit with VCS subversion
template customization / rails reloading
Slow initial server startup when using Phusion Passenger and Rails
exactly what does rake db:migrate do?
Will using an IDE with Rails hinder me?
*
@