استفاده از شیشه‌های چلکوجناید برای طراحی توریهای فیبری براگ برای جبران پاشندگی

بررسی رادیونوکلئیدهای طبیعی و تعیین غلظت آنها در نمونه‌هایی از سنگ معدن آهن
هامیلتونی سیستم اپتومکانیکی فابری پرو
تجزیه و تحلیل کلیدزنی الکترواپتیکی در میکروحلقه سیلیکنی
ساخت حسگر فیبر نوری به منظور اندازه گیری ضریب شکست
مطالعه ویژگی های طیفی ناخن دست انسان به روش طیف سنجی فرو شکست القای لیزری
بررسی کاربرد آشکارساز (NaI(Ti) (جهت سنجش رادیونوکلیدهای طبیعی و سزیم-137 در نمونه های محیطی)
محاسبه خواص ساختاری، الکترونی و گرادیان میدان الکتریکی ترکیبات NpPd3 و NpRh3
بررسی پدیده‌ی پراکندگی القایی بریلوین و بکارگیری آن در کاواک لیزر Nd:YAG
بازبهنجارش در شرایط مرزی و یا پس زمینه غیر بدیهی
ساخت و مشخصه یابی توری پراش قابل تنظیم با دما برای استفاده در سیستم اندازه گیری نمایه لیزر گاز کربنیک و مدولاتور فضایی
شبیه سازی عددی انتشار پالسهای سالیتون در فیبرهای نوری با در نظر گرفتن اتلاف فیبر نوری و پاشندگی مرتبه سوم
مدل سازی انتقال کوانتومی در قطعات نیمه هادی
تولید و بررسی مشخصات ساختاری نانو بلورهای اپتیکی KTP و اثر آلایش های مختلف بر آن
Silverlight MVVM Prism and OpenFileDialog
Silverlight Tutorial Part 6: Using User Controls to Implement Master/Detail Scenarios - How to gray out background?
Rectangle animation examples
Silverlight 3 can run out of the browser.. what extra functionality this offers for developer.. and for the user?
Recording audio from user's microphone in silverlight 3
Are there any useful Silverlight Frameworks?
Silverlight animation tweening
Silverlight 3 - 3D Engine
LINQ to XML vs. XmlReader
What is the best way to ensure that web-page contents are redownloaded from your web-site instead of using cached temporary internet files?
*
@