پژوهشی بر هیدرولیک چاه، زهکش و تونل


پژوهشی بر هیدرولیک چاه، زهکش و تونل
چاه تونل و زهکش انواع مختلفی از سازه های هیدرولیکی خطی هستند که برای مشاهده، هستخراج، تغذیه، انتقال و مدیریت آب زیرزمینی مورد هستفاده برنامه می گیرند.


بررسی زمینساخت و لرزه زمینساخت منطقه صحنه (شمال شرق باختران)
در این رساله چهار نوع از ساختارهای هیدرولیکی خطی را که به نظر متداولترین نوع در مناطق خشک و نیمه خشکی چون ایران می باشند انتخاب شده هست.


مطالعه بیواستراتیگرافی تریاس فوقانی در شمال اصفهان
برای هر ساختار معادله دیفرانسیل حاکم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و جریان با روش مناسب برای رمیدن به پارامترهای جریانی خاصی حل می گردد.


محیط رسوبی و میکرو فاسیس‌های توالی پرمو - تریاس در مقطع شهرضا
حل ارائه شده برای این ساختارها در چهار قسمت مجزا بصورت زیر ارائه شده هست:1-شبیه سازی دقیق شیب بار آبی دراطراف چاه عمودی در سفره (آبخوان) آزاد به وسیله مدلهای عددی مانند ‏‎MODFLOW‎‏ با مختصات کارتزین و شبکه مربع مستطیلی هستند.2-حل تحلیلی جریان به یک زهکش افقی یا شیبدار در سفره آزاد بوسیله تابع گرین(‏‎Green's function‎‏ .3-حل تحلیلی جریان از یک تونل افقی در محیط غیراشباع به وسیله معادله خطی شده ریچارد ‏‎Linearized Richard'Equation‎‏ و تابع گرین ‏‎Green's function‎‏ و 4-حل تحلیلی محدوده گیرش یک چاه افقی با دبی ثابت در سفره محبوس با هستفاده از توابع مختلط.


رسوب‌شناسی رودخانه گلرود در بروجرد


تحلیل روابط ژئومورفولوژی و لیتولوژی با فرسایش‌خاک در حوضه تفت
نمایه ها:


98 out of 100 based on 58 user ratings 1358 reviews

پالینو استراتیگرافی و پالئوبیوژئوگرافی‌رسوبات دونین فوقانی در ناحیه چاریسه، شمال شرق اصفهان
ژئوشیمی و زمین‌شناسی کانسار کرومیت فاریاب‌استان هرمزگان
پیش‌بینی پایداری و طراحی مغارهای (Caverns)نیروگاه برقی - آبی گدارلندر
مطالعه دگرگونی و دگرشکلی زون سنندج-سیرجان در مناطق همدان-ملایر-اسدآباد-کنگاور
بررسی خصوصیات مهندسی توده‌های سنگی در مسیر قطعه دوم تونل گلاب
کاربرد روش لرزه‌ای دامنه در مقابل دورافت ‏‎(AVO)‎‏ در یکی از میادین نفتی واقع در جنوب ایران جهت تعیین نوع سیالات مخزن
بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم در نواحی شمال شرق و جنوب شرق سمنان
پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه آبگرم قزوین
میکرواستراتیگرافی رسوبات پرمین تامیوسن زیرین در چاههای خلیج فارس (از تنگه هرمز تا بلندی قطر)
Terminating a script once condition is met
SQL Server Enterprise Manager 2005 with sqlserver 2005 express
Excel to SQL direct import error
ReportViewer duplicate toolbar on bottom of report?
How to set morethan max size charecters in NVARCHAR(MAX),sql Server2005
Best way to use a Scalar UDF that needs to appear in the Select and Where clauses
Having to rebuild indexes twice on a table
The data set name is missing in the data region 'DataSetName'
What is wrong with the code below
Use hardcoded list of values in query
*
@