بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های مغناطیسی نامتجانس Fe(20?)/Ag(x?)/Fe(20?) و Fe(20?)/Ag(x?)/Co(20?)

بررسی اثر میدان های مغناطیسی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی گیاهان توتون Nicotiana tabacum
وجود جواب برای رده ای از دستگاه های بیضوی شبه خطی تباهیده
ساخت نانو ساختارهای آلومینای دو و سه بعدی و بررسی خواص فیزیکی و کاربردهای آنها
منشاءیابی آبهای زیرزمینی در محدوده معدن مس سرچشمه
بررسی منشاء و سازوکار کانی سازی مس در کانسار جیان (بوانات- استان فارس)
جداسازی، خالص سازی و بررسی خواص پپتیدهای بیواکتیو (مولکول‌های فعال زیستی) از کانژوگه لیزوزیم- دکستران
Visual Studio adds .dll and .pdb to project after compiling
Unit test summary incorrect in Visual Studio for mbunit tests
Copy to Output Directory copies folder structure but only want to copy files
How do I distribute a service that uses the Team Foundation Server API?
How can I stop my Visual Studio from launching IE8 TWICE when I click “Start Without Debugging” (Ctrl-F5)?
how can i check who has a specific file checked out in tfs?
SharePoint 2007 x64 workflow with Visual Studio 2008?
How to add custom 'project item nodes' to Visual Studio Flavoured Project
“Visual studio 2008 SP1” ADO.NET Entity Data Model template not found
Enable drag and drop into Visual Studio 2008 from Windows Explorer

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های مغناطیسی نامتجانس Fe(20?)/Ag(x?)/Fe(20?) و Fe(20?)/Ag(x?)/Co(20?)
چندلایه‌ای‌های مغناطیسی Fe(20?)/Ag(x?)/Fe(20?) و (Fe(20?)/Ag(x?)/Co(20?)با ضخامت متغیرلایه جدانماينده‌ی Ag در ضخامت‌های 10، 20، 40 اونگستروم توسط تبخیر حرارتی در خلأ، روی بستر سیلیکونی، در دمای اتاق در فشار mbar 7-10×4 لایه نشانی شد.


تحلیل همبستگی کانونی اصلی و کاربردهای آن
خواص ساختاری XRD و XRR و خواص مغناطیسی توسط VSM و PPMS بررسی شدند.


تحلیل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی
نتایج بازتاب پرتو ایکس ساختار تناوبی نمونه‌ها و افزایش ناهمواری در چندلایه‌ای Fe(20?)/Ag(x?)/Co(20?) نسبت به چندلایه‌ای Fe(20?)/Ag(x?)/Fe(20?) را نشان دادند، و اندازه‌گیری‌های مغناطیسی جفت‌شدگی تبادلی نوسانی بین لایه آهن و کبالت با افزایش ضخامت لایه جدانماينده Ag نشان می‌دهد.


مطالع? فون سنجاقک شکلان (Insecta: Odonata) استان خوزستان


معرفی یک بسط تابعی برای تابع های تحلیلی و زیر کلاس های آن
نمایه ها:


88 out of 100 based on 78 user ratings 478 reviews

حل عددی معادلات حاکم بر جریان الکترواسمتیک در میکرو - کانال
بررسی اثرات داروی نانو کورکومین پلیمری در مدل متاستاتیک سرطان پستان در مدل حیوانی
حل مساله کوله پشتی درجه دو با استفاده از برنامه ریزی پویا و آزادسازی نیمه معین
درباره زیرمانیفلدهای شبه نافی مانیفلدهای هسیان
مطالعه برخی مسائل بیضوی و سهموی غیرخطی و روشهای عددی حل آن ها
سنتز و شناسایی کمپلکس های هالو پلاتین
شبیه سازی دینامیک مولکولی بر روی جذب فیزیکی مولکول هیدروژن در نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره با آلایش نیکل
کدهای هندسه جبری از دیدگاه پایه گروبنر
بررسی واکنش‌های اکسایش افزایش کمپلکس‌های اورگانو پلاتین(II) و هالوآلکانها: اثر لیگاندهای هالید و ایمین
خواص کاتالیزوری یک سری همولوگ از منگنزپورفیرینها بعنوان الگوی انزیم سیتوکرومp-450
How to make a vs 2008 template out of the current project?
Insert code into multiple files? Remove from multiple files?
How to Paste a pre-formated text in the cursor position in VS2008?
Visual Studio 2008 resource editor is annoying with PNG's
Cannot add App_Code folder to WebSite project
How to fail an MSBuild when content files are missing
Property shortcut in VS
Does Visual Studio 2010 have backward compatibility with visual studio 2008's addins?
Dynamically create native resource (.res)
load testing with vs2008, how do I get stats from the system under test?
*
@