معرفی خاکستر پوسته برنج به عنوان بستری برای ساخت کاتالیزورهای جدید و استفاده از آن ها در واکنش های آلی

به کارگیری نانومواد مناسب در ساختار فوتوآند یک سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌ی طبیعی (NDSSC) برای افزایش بازده آن
بررسی میزان فراوانی آلودگی به لپتوسپیرا در نمونه های انسانی شهرستان جیرفت با شیوه لاتکس آگلوتیناسیون
ارزیابی بلوغ حرارتی و مدل‌سازی تاریخچه تدفین در یکی از میادین نفتی دشت آبادان
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی توزیع انرژی پوزیترون‌های تولید شده توسط فرآیندهای تابش کانالی و ترمزی در بلورهای ضخیم الماس، ژرمانیوم، سلیکون و ت
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی (استر-ایمید) کایرال بر پایه نانو‌لوله‌های کربنی عامل دار شده حاوی 4،´4- تیو بیس (2-ترشیو بوتیل 5-متیل فنول
سنتز و شناسایی نانوذرات Al2O3 به روش هیدروترمال و بررسی همدماهای جذب سطحی یون Cd(II) و رنگ سافرانین بر روی آن و محاسبه‌ی پارامترهای ترمودینامیکی
How to get list of all wcf services running on a machine?
Getting NullReferenceException when calling WCF service from client
Consuming WCF service from SharePoint web part
How to create Endpoints from app.config file in WCF?
Best practices for converting WCF calls to async WCF calls
Reading a cookie from a WCF RESTful webservice
WCF Error 109: here was an error reading from the pipe. The pipe is closed on the client side
Installing .NET 3.5 SP1 on server broke WCF
How to create client proxy if I know service type in wcf?
Silverlight 3 Validation MVVM WCF EF

معرفی خاکستر پوسته برنج به عنوان بستری برای ساخت کاتالیزورهای جدید و استفاده از آن ها در واکنش های آلی
در پروژه حاضر از خاکستر پوسته برنج به عنوان منبع طبیعی سیلیس برای سولفونه کردن با کلرو سولفونیک اسید (H3RHA-SO)، برای تثبیت مایع یونی اسیدی (4RHA-[pmim]HSO) و همچنین به عنوان بستر سیلیکا برای تولید نانوکامپوزیت 2TiO (2TiO/RHA) هستفاده شده هست.


نانو کامپوزیت های مغناطیسی سیلیکای عامل دار با ویژگی های خاص سطحی در حذف آلاینده های آلی و معدنی از محیط آبی
ساختار نمونه‌های تهیه شده با تکنیک هایی نظیر FT-IR، SEM، XRD، BET، TGA و XRF تأیید شد.


پیچیدگی کولموگروف در نظریه‌های صوری حساب
در ادامه، خاصیت کاتالیزگری این واکنشگرها در تسریع واکنش‌های مختلف شامل واکنش‌های محافظت و محافظت زدایی گروه‌های عاملی و نیز واکنش‌های چند جزئی مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی تجربی طیف عبوری و بازتابی چند لایه‌های نانو ساختار


کاربرد پلیمرهای کوئوردیناسیونی در تهیه ذرات روی اکسید آلائیده شده با یوروپیوم و بررسی خواص حسگری آنها


82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews

الکتروکاتالیز اکسیداسیون متانول با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی، پلیمر و نانوذرات فلزی
مطالعه ای بر روی تابع مولد گشتاور آماره های تربیتی تعمیم یافته از توزیع نمایی مرخم شده ی ارلانگ
محاسبه ساختار نواری ? و ? گرافاین و نانونوار آن‌ها و طراحی نانوترانزیستور اثر میدانی بر پایه نانونوارگرافاین در حد بالستیک
بررسی و ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی و منشاآلودگی آن درمحدوده قالقاچی و تاثیرآن برمحیط زیست اطراف
تهیه و شناسایی هتروپلی اسیدهای نشانده شده بر بستر نانو زیرکونیا عامل‌دار شده با لیگاند تری‌متوکسی‌سیلیل‌پروپیل‌آمین و بررسی ویژگی‌های
سنتز تعدادی از مشتقات جدید تئوفیلین به عنوان عوامل بالقوه گشادکننده ی برونش و محرک میوکارد
تعمیمی از روش مانده مزدوج برای حل دستگاه های خطی نامتقارن
سنتز بنزایمیدازول ها با استفاده از اورتوفنیلن دی آمین و آلدهیدهای گوناگون در حضور کاتالیزگر اسیدی جامد نانو سیلیکاکلرید در دمای اتاق
الکتروکاتالیز کاهش اکسیژن در سطح مشترک دو مایع با استفاده از بعضی از ترکیبات کئوردیناسیونی و نانوذرات فلزی
بررسی اثر حفاظتی عصاره ی اسکروفولاریا استریاتا بر بهبود حافظه ی فضایی و کاهش استرس اکسیداتیو طی اعتیاد به کریستال مت در موش های صحرائی نر
No connection could be made because the target machine actively refused it prob in WCF
use svcutil to map multiple namespaces for generating wcf service proxies
How to write a transactional, multi-threaded WCF service consuming MSMQ
What exactly do I need to do to host a WCF service in IIS 7.0 using netTcpBinding?
WCF Service hosted in IIS6 gets 404 in Production
Hosting MSMQ Integration Binding with WAS
How to communicate between two applications?
WCF Timeout Returning Five-Dimensional Array of String
How to write endpoint information in app.config at runtime WCF?
What is meant by hosting a wcf service?
*
@