ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن‌های مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطیف CTX-M در جدایه‌های اشریشیا کولای از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان خرم آ

خواص ترمودینامیکی عایق‌های توپولوژیکی سه بعدی مغناطیسی در حضور و غیاب اثرات انحنای شش‌گوشی
بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی توده نفوذی مرتبط بااسکارن های منطقه چشین درجنوب شرق همدان
بررسی تاثیر دما و فشار سنتز بر رفتار الکتروفیزیکی واریستورهای کامپوزیتی تهیه شده بر مبنای اکسید روی-پلی پیرول
تغییر شرایط دمایی آماده سازی اولیه اکسید روی و تأثیر آن بر رفتار الکتروفیزیکی واریستورهای کامپوزیتی تهیه شده بر مبنای اکسید روی – پلی پیرول
شبیه‌سازی لیزر فیبر نوری قفل شدگی مد با جاذب اشباع‌پذیر گرافن
پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل‌های کرولت
How to get list of all wcf services running on a machine?
Getting NullReferenceException when calling WCF service from client
Consuming WCF service from SharePoint web part
How to create Endpoints from app.config file in WCF?
Best practices for converting WCF calls to async WCF calls
Reading a cookie from a WCF RESTful webservice
WCF Error 109: here was an error reading from the pipe. The pipe is closed on the client side
Installing .NET 3.5 SP1 on server broke WCF
How to create client proxy if I know service type in wcf?
Silverlight 3 Validation MVVM WCF EF

ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن‌های مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطیف CTX-M در جدایه‌های اشریشیا کولای از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان خرم آ
هدف: امروزه انتشار سویه‌های بیماری‌زای اشریشیا کولای حاوی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف (ESBLs) به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده‌ی بهداشتی در سطح دنیا مطرح هست.


سنتز سولفیدها با استفاده از آریل، هتروآریل و بنزیل هالیدها، فنیل بورونیک اسید و تری فنیل قلع کلرید در مجاورت نانو کاتالیست‌های CuFe2O4 و نمک‌ه
احتمالاً عمده‌ترین علت گسترش بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف، هستفاده بیش از حد و نادرست از سفالوسپورین‌های وسیع‌الطیف هست.


بررسی ناپایداری‌های مغناطیسی در قرص‌های برافزایشی سرد
هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان فراوانی و شیوع بتالاکتامازهای نوع CTX-M در سویه‌های اشریشیا کولای در نمونه‌های مرضی طیور مبتلا به کلی باسیلوز در طیور شهرستان خرم آباد هست.


رنگ‌آمیزی لیستی منصفانه‌ی گراف‌ها
روش‌ها: طی نمونه‌گیری که در مدت 6 ماه انجام شد، 100 جدایه اشریشیا کولای از آزمایشگاه‌های دامپزشکی شهرستان خرم آباد جمع آوری گردید.با انجام تست‌های بیوشیمیایی اصالت جدایه‌ها مورد تأیید برنامه گرفت.


ارائه روش جدید تکرار داده در 4 فاز برای محیط ابر
آزمون‌های حساسیت میکروبی با هستفاده از روش انتشار دیسک (Kirby- Bauer) و برپايه راهنمایی‌های تأیید شده توسط موسسه‌ی هستاندارد بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) انجام گرفت.


تعیین می‌نیمم‌های ضعیف شارپ و مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی محدب روی خمینه‌های ریمانی
سویه‌های ESBLمثبت با روش‌های غربالگری اولیه و متعاقباّ دیسک ترکیبی و با هستفاده از دیسک‌های حاوی سفتازیدیم (30µg)، سفتازیدیم- کلاولانیک اسید (30, 10 µg )، سفوتاکسیم (30µg) و سفوتاکسیم- کلاولانیک اسید (30, 10 µg)، مشخص گردیدند.


بررسی‌های ساختاری، اپتیکی و کاتالیستی نانو ذرات La1-xCaxCo0.5Mn0.5O3 (x = 0.00, 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75) در اکسایش CO و C2H6
در نهایت تمامی نمونه‌های مثبت با روش PCR از نظر حضور ژن CTX-M مورد بررسی برنامه گرفتند.


ارزیابی جمعیت و تنوع گونه ای پاروپایان (Copepoda) و آنتن منشعبان (Cladocera) در حوزه جنوبی دریای خزر(بابلسر)
نتایج: از مجموع 100 جدایه‌ی اشریشیا کولای، 4 جدایه با توجه به نتایج آزمون‌های دیسک ترکیبیESBL مثبت تشخیص داده شدند.


جواب دقیق معادلات دیفرانسیل جزیی سهموی و هذلولوی خطی و غیر خطی با روش تجزیه آدومیان
تجزیه و تحلیل جدایه‌ها با روش PCR و با هستفاده پرایمرهای اختصاصی نشان داد که تنها 1 جدایه (25 %) حاوی ژن‌های بتالاکتامازهای رمز گذاری شده برای CTX-M بودند.

بحث: در ایران هر چند مطالعات کمی روی این موضوع انجام گرفته ولی باز هم پراکندگی ژن‌های مقاومت در هر شهر و ناحیه متفاوت هست و شرایط زیادی در این موضوع دخالت دارند.

بدیهی هست که این امر به عنوان یک هشدار و خطر جدی حاکی از مصرف نادرست اونتی‌بیوتیک‌ها در کشور هست.

تولید بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف توسط باکتری‌های بیماری‌زا، می‌تواند به عنوان یک معضل درمانی در درمان طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز که از سفالوسپورین‌های با طیف وسیع هستفاده می‌نمايند، در نظر گرفته می‌شود.

و از اون جایی که احتمال اینکه این طیور وارد زنجیره‌ی غذایی انسان شوند واین مقاومت چندگانه دارویی رابه انسان انتقال دهند، بسیار بالا هست، لذا برای حل این معضل ارتقاء سطح مدیریت بهداشتی واحدهای تولیدی، مقابله با بیماری‌های واگیردار از طریق واکسن، نظارت منظم و مداوم بر مصرف اونتی‌بیوتیک‌ها، سیاست‌های درمانی از قبیل آموزش کافی به دامپزشکان در مورد مکانیسم‌های مقاومت ESBLs، درمان عفونت‌هایی که مشکوک به ارگانیسم‌های تولید نماينده‌ی بتالاکتاماز هستند با هستفاده از اونتی‌بیوتیک‌های دارای قدرت‌ مهارنمايندگی این اونزیم‌ها باید انجام پذیرد.

با توجه به مطالب مشروح در فوق ساوقت‌های دخیل در امر بهداشت صنعت طیور در هر کشور باید هر ساله بررسی‌های گسترده‌ای را در مورد ژن‌های دخیل در مقاومت صورت دهند تا روند گسترش این ژن‌ها در نواحی جغرافیایی آشکار گردیده و با هستفاده از یافته‌های مذکور، راهبردهای پیشگیرانه‌‌ی مناسبی جهت کاهش روند شیوع مقاومت‌های دارویی طراحی و اجرا گردد.
90 out of 100 based on 80 user ratings 1230 reviews

@