تنفس مصنوعی

تاریخچه- توسعه و پیشرفتهای جدید جراحی آتواسکلروزیس
سارکوم‌اوینگ و چگونگی پیشرفت آن نزدیک مورد از بیماران بخش جراحی بیمارستان پهلوی
فیستول‌های داخلی صفراوی هاضمه
بررسی طحال‌های بزرگ
ناهنجاریهای مادرزادی مری و بررسی چند مورد بیماری از بخش اطفال بیمارستان بهرامی
مورد درمان با مسکن‌ها در معالجه کزاز
اثر آلدومت /متیل دوپا/درهیپرتانسیونهای کلیوی
کانسر رکتوم و انوس
بررسی 42 نفر بیمار مبتلا به سرطان مری و درمان آنها
یوئیت توکسوپلاسموز و رسیدیوان
درمان جراحی آنتروپیون با بخیه روی دانه تسبیح
سوختگیهای چشم
آوئیت پرفشار
WPF - how to insert image into 2nd column of Grid element
Drift when restoring window location and size in WPF
How can I capture KeyDown event on a WPF Page or UserControl object?
I don't want a “close window” menu item in the task bar context menu for my WPF window
ResourceDictionary in WPF Control Library
using {DynamicResource {x:Static LocalizableTexts.OpenTextKey}}
WPF Interop & Dialogs
Setting PageOrientation for the Wpf DocumentViewer PrintDialog
Treeview Item Loses Selection When Focus Is Lost
Designing WPF UserControl that gets its DataContext from outer controls: What is best practice to have some sample data in designer but use inherited DC at runtime?
*
@