روشهای ایمنی‌سازی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یا تاکید بر روش خوراکی


روشهای ایمنی‌سازی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یا تاکید بر روش خوراکی
با انجام ایمن‌سازی از طریق خوارکی که روش آسان، ارزان و عملی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان کمال می‌باشد و مقایسه اون با سایر روشهای ایمن‌سازی از جمله روش تزریقی، غوطه‌ورسازی، میزان مصونیت بخشی ایمن‌سازی از طریق خوراکی مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


بهینه سازی و فرآیند هیپرایمونیزاسیون در تولید سرم های ضد سم مار


تهیه واکسن پنج ظرفیتی لپتوسپیرا و استاندارد کردن آن در ایران


98 out of 100 based on 78 user ratings 878 reviews

تهیه واکسن لپتوسپیرا با استفاده از اشعه گاما
بررسی ایمنی زایی و عوارض بالینی دو نوع واکسن اوریون تهیه شده با سوشهای محلی 12 ‏‎RS#‎‏ و هوشینو ژاپنی
تعیین ترادف ژنی ‏‎IIN‎‏ سوشهای بومی ویروس نیوکاسل و مقایسه آن با توالی های موجود این ویروس در بانک ژن
بررسی در زمینه تهیه آزمایشگاهی واکسن کلی باسیلوز در طیور
بررسی اثر بره موم زنبور عسل در عملکرد سیستم ایمنی طیور واکسینه شده علیه بیماری گامبورو
تولید آزمایشگاهی و ارزشیابی واکسن سویه 51 [[RB]] بروسلا آبورتوس
بررسی ارتباط ترکیبات اصلی شیر با شاخص های متابولیسم انرژی و پروتئین در پروفایل متابولیک گاوهای بالغ هوشتین
بررسی پاتولوژیک و باکتریولوژیک ضایعات رحم و تخمدان در گاو
بررسی فراوانی سارکوسیست در دامهای کشتاری شیراز
مطالعه روی تهیه واکسن آزمایشی ضد کریپتوسپریدیوز نشخوار کنندگان (بره) و ارزشیابی تاثیر آن از نظر پیشگیری
شناسایی و تعیین هویت آنتی ژن غالب ایمنی در تیلریا هیرسی
تاثیر الکالوئید کامل گیاه اسفند در درمان بیماری تیلریوز بدخیم گوسفندی
What is the difference between the `fun` and `function` keywords?
How do I reference types or modules defined in other F# files? [duplicate]
Multiple Exits From F# Function
NOP in release build of F# code
How to invoke methods from constructor in F#
Is this a better (more functional way) to write the following fsharp code?
Generic type definition syntax on F#
Expression To Test That All Items In Sequence Are The Same
How do I print an entire list in F#?
F# interactive development
*
@