بررسی میزان مقاومت داروئی نسبت به آنتی‌بیوتیکها در میکروارگانیزمهای مولد مننژیت حاد باکتریال

مقایسه سطوح پلاسمائی هورمون پرولاکتین متعاقب حملات صرع واقعی و صرع کاذب
بررسی اثر هورمون استروژن موضعی بر سرعت ترمیم زخمهای ایجاد شده در بدن موشهای آزمایشگاهی
ابداع روش فلوریمتری برای گیرنده عامل رشد عصب ‏‎(NGFRT)‎‏ انسان جهت شناسایی بیماریهای دژانزاتیو مغز اعصاب
نقش سیسمی دوپامنیرژیک محیطی و مرکزی در اولسرهای ناشی از استرس در ‏‎RAT‎‏
واکنش بیوشیمیایی بر روی بنزالدئید وسالیسیل آلدئید توسط کشت سلولی گیاه اسفند ‏‎(Piharmala)‎‏
مقایسه اثرات محافظتی سدیم بنزوات و متیل پارابن بر علیه استافیلوکوک ارئوس اشرشیا کلی و پسودوموناس آئروجینوزا در فرآورده های دارویی پنی سیلی
Can I update one iframe from another?
How to set sound volume to 0 in IFrame?
Get URL of link clicked inside frame/object
ASP.NET: Access Child control Inside IFrame in Parent Page
iFrame onresize in safari
is there a way to load an iframe asynchronously
Adding iframe to google code project hosting wiki page
Using Facebook connect inside an IFrame (Not an Iframe inside facebook)
Iframe changing height
How to edit an IFrame in the IE8 Developer Tools?

بررسی میزان مقاومت داروئی نسبت به آنتی‌بیوتیکها در میکروارگانیزمهای مولد مننژیت حاد باکتریال
به دلیل مصرف بی‌رویه و گاه بیمورد اونتی‌بیوتیکها میزان مقاومت هر یک از شرایط باکتریال ایجادنماينده مننژیت دارای ارقام بالائی هست .


تعیین ‏‎SPF‎‏ چند نمونه از فرآورده های ضد آفتاب به روش ‏‎IN Vitro‎‏
در مطالعه‌ای که در بیمارستان طالقانی ارومیه در مورد مقاومت دارویی عفونتهای ادراری صورت گرفت نشان می‌دهد که این ارگانیسم حدود 94/6 % با آمپی‌سیلین مقاومت هست در حالیکه این میزان در ایالات متحده حدود 40 % هست .


بررسی تاثیر منتخبی از فلاونوئیدها و گیاهان حاوی آنها و نیکوتین و کوتنین موجود در سیگار بر میزان مقاومت گلبولهای قرمز و ظرفیت ‏‎SH‎‏ غشای آن
بنابراین لزوم انجام تحقیقی جهت تعیین میزان و نوع مقاومت داروئی در مننژیت بیش از بیش مشخص می‌گردد تا پروتکل مناسبی جهت درمان Emperic بیماری ارائه گردد.


بررسی مقایسه ای تاثیر سولفات سدیم و لیدوکائین وریدی در جلوگیری از افزایش فشار خون و ضربان قلب متعاقب لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جرا
این طرح به بررسی و تعیین میزان مقاومت اونتی‌بیوتیکی در میکروارگانیزمهای مولد مننژیت حاد باکتریال در بیمارستانهای طالقانی و قلیپور شهرستان ارومیه با هستفاده از روش کشت و اونتی بیوگرام بین سالهای 1375-1376 می‌پردازد.


بررسی مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی ‏‎Phlomis Olovieri Benth‎‏ (فلومیس اولیوری بنت)
این مطالعه از نوع توصیفی Descriptive می‌باشد که میزان بروز انواع مننژیت‌های حاد باکتریال، نوع و میزان مقاومت اونتی‌بیوتیکی هر یک از میکروارگانیسمهای مولد مننژیت حاد باکتریال مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل عصاره ساپونینی تام چوبک ، سدر و شیرین بیان
جمعیت مورد مطالعه بیماریان بستری شده در بخش عفونی بیمارستان طالقانی و قلیپور ارومیه بودند که تشخیص مننژیت حاد باکتریال اونها توسط رنگ‌آمیزی و کشت مایع نخاعی تایید شده باشد و حداقل به مدت 3 سال ساکن ارومیه باشند.


طراحی پایلوت تولید لاکتوزهای دارویی و غذایی
با توجه به عدم دسترسی به آمار دقیق میزان بروز مننژیت و شیوع هر یک از میکروارگانیسم‌های مورد نظر محاسبه حجم نمونه عملا قبل از نمونه‌گیری قابل پیش‌بینی نبوده و حدود اطمینان و توان (Power) مطالعه سپس نمونه‌گیری برحسب نمونه‌های بدست آمده محاسبه شد.


بررسی توزیع فراوانی انواع مختلف میکروبها در کشتهای ادراری و مدفوع وتعیین الگوی حساسیت دارویی ( آنتی بیوگرام ) آنها در بیمارستانهای شهر اصفها
اطلاعات بدست آمده با هستفاده از برنامه آماری Spss و بوسیله تستهای پارامتریک و غیرپارامتریک پردازش شد.


بررسی فارماکوکنوسیتیک دانه گیاهی که در بازار تجارت تحت عنوان گونه ای از ‏‎Brassica‎‏ عرضه میشود.
نتایج حاصل از اجرا: اختلاف معنی‌داری بین میزان گلوکز (Pvalue: 0.4777) و پروتئین (Pvalue =0.816) وجود نداشت ولی تعداد WBCهای CSF در دو گروه هسترپتوکوک و E.Coli اختلاف معنی‌داری داشتند.
88 out of 100 based on 68 user ratings 718 reviews

بررسی فارماکوگنوستیک دانه گیاهی که در بازار تجارت تحت عنوان گونه ای از ‏‎RAPHANUS‎‏ عرضه میشود
استخراج تفکیک و شناسایی ترکیبات فرار اندام های هوایی گیاهان
بررسی اثر ضد درد و ضد التهاب گونه ای از گیاه کرفس ‏‎(Amirkabivia Odavatisima) ‎‏ در رات و موش سوری
تهیه و ارزشیابی سیستم های دارو رسانی ژل موکوادهزیو مترونیدازول در درمان بیماریهای عفونی پریودنتال
مقایسه سطح سرمی ‏‎Conjugated Diones,Lipid hydroperoxide‎‏ ( لیپیدوهیدروپراکساید و کانژوکیته دیانز) در مبتلایان به بیماریهای ایسکمیک قلب و گروه کنترل
مقایسه ‏‎Viability‎‏، ‏‎Potency‎‏ واکسن شاربن تولید شده با گلیسیرین و واکسن شاربن تولید شده با مرتیولات در درجه حرارتهای مختلف
I want to embed Twitter or something that is connected to Twitter through API in an IFRAME
How to open a link in the background …?
make div that contains an iframe dynamic?
Does the iframe have any effect on page load time? Why not?
Images in IFRAME no longer showing after I log out of Flickr?
Problem in IE6 with fixed position and multi-select boxes when scrolling
Fake the src of an iframe for printing to avoid “about:blank”
How to detect if a user has logged in to flickr?
Cross-Platform Browser Communication Between Page and IFRAME (Same Domain)
onbeforeunload dilemma: iframe breaking vs. annoying message on refresh/back buttons click
*
@