آب اکسیژنه و فرآورده‌های دارویی آن

بررسی فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آبهای شهرستان کرج
جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمیایی یکصد گونه از گیاهان ایران 6
فیتوشیمی دانه‌های گیاه شنبلیله
بررسی تغییرات آنزیمی گاماجی‌تی - فسفاتاز آلکالن جی او تی - جی پی تی و بیلیروبین سرم در یرقان‌ها
بررسی داروهایی که به عنوان ضد چاقی مصرف میشوند و علل توصیه سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) در مورد عدم استفاده از بعضی از آنها
اثر داروهای گابارژیک بر سندروم قطع مصرف مرفین
بررسی یونیزاسیون گروههای فعال در کوکربوکسیلاز (تیامین پیروفسفات)
بررسی اثرات گروههای استخلافی و تعیین انرژی فعال کنندگی و توابع ترمودینامیک در واکنش‌های حذفی دو ملکولی دی‌آریل‌اتیل‌بنزن سولفوناتها
استخراج تبائین از گیاه پاپاور براکته‌اتوم ناحیه الیکا بررسی الکالوئیدهای جزئی در گیاه پاپاوربراکته‌اتوم ناحیه پلور
کاربرد تست LAL در تعیین مقدار آندوتکوکسین موجود در خون بیماران مبتلا به سندروم بهجت
استخراج بتائین و بررسی آلکالوئیدهای جزئی در گیاه با پاوربراکته‌آتوم ناحیه پلور
تعیین درصد بتالاکتاماز در استافیلوککها بروش یدومتری
سنتز مشتقات جدید 1، 2، 3- سلنادیازول و واکنشهای مربوطه
ui sortable object
Jquery draggable makes input text fields uneditable (swallows onfocus?)
Jquery multiple modal dialogs by classname?
jQuery UI Datepicker - How can i, on select, highlight a particular range of dates?
How do you make a Jquery Tab both mouseover and yet click to open the page?
jQuery UI Accordion “navigation: true” failed on nested <ul>
how to increment jquery ui datepicker programtically
jQuery UI dialog pulling user from another browser tab
jquery tabs back button
jQuery UI dialog button focus
*
@