بررسی حساسیت و ویژگی روشهای مولکولی با روش استاندارد کشت برای شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارای مقاومت چندگانه داروئی (MDR)

بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در ICU
فرمولاسیون و ارزیابی برون تن هیدروژل مخاط چسب بینی نیکوتین هیدروژن تارترات
مقایسه سطح سرمی ویتامینD در کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد
مقایسه فضای ساب آکرومیال متعاقب خستگی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون شلی عمومی مفاصل از نگاه اولتراسونوگرافی
بررسی مهار چسبندگی هلیکو باکتر پیلوری به رده سلولی AGS با استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی (IgY) تولید شده علیه پروتئین نوترکیب OipA و Hp-Nap هلیکو
بررسی اثر ضد تشنج کراتین به صورت حاد و مزمن بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از تزریق وریدی و صفاقی پنتیلن تترازول و تشنجات تونیک ناشی از ماگزیما
Preferable technology that I should use to create an efficient and user friendly GUI?
How do I get the highlight color of the current Blackberry theme?
Progress bars for tasks that can take an indeterminate ammount of time?
Is there any research on numbered vs. star voting systems?
MATLAB gui loads old settings
Command buttons order, Windows CRUD UI
gwt widget - mutually-exclusive toggle button
Wizard pattern and other GUI patterns for infrequent, complicated task [closed]
Blackberry - How to use notification icon in statusbar
Notification Service for Blackberry OS 4.5 application

بررسی حساسیت و ویژگی روشهای مولکولی با روش استاندارد کشت برای شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارای مقاومت چندگانه داروئی (MDR)
چکیده فارسی: مقدمه :مایکو باکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل ، بعنوان دومین عامل مرگ و میر در بین شرایط عفونی در دنیا مطرح می باشد.


اثر نوروپروتکتیو اریتروپویتین بر نورون های حرکتی نخاعی در نوزاد موش صحرایی
سل مقاوم به چند دارو بعنوان یک مشکل بزرگ در کنترل بیماری سل در کشورهای مختلف محسوب می شود.


بررسی جراحی اندوسکوپی اندونازال در بیماران داکریوسیستورینوستومی ناموفق خارجی در بیمارستان مصطفی خمینی در سالهای 92-84
ایزونیازید و ریفامپین از اصلی ترین و مهمترین داروهای خط اول درمان سل می باشند، که مقاومت به اونها بصورت فزاینده ای نقل می شود.درمطالعه حاضر انواع روشهای مولکولی جهت تشخیص سریع سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ایزونیازید و ریفامپین (MDR) طراحی و با نتایج کشت مورد مقایسه برنامه گرفت.


اثر پروتئین غیر ساختاری شماره ی 4(NSP4) روتا ویروس در بازآرایی فیلامنت های بینابینی سلولی بوسیله مسیر کلسیم کالمودیولین کیناز
روش کار: در این مطالعه 60 سویه کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، که با روش تعیین حساسیت دارویی (DST) حساسیت و مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین در اونها اثبات شده ، هستفاده گردید.


بررسی اثر ضذ قارچی عصاره تام متانولی، کلروفرمی و آبی بخش هوایی گلذار Zygophyllum qatarense Hadidi بر روی 6 سوش قارچی Epidemophyton floccosum,Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus fl
از سه روش مولکاما Sequencing ،PCR-RFLP و MAS-PCR جهت تعیین موتاسیونهای مرتبط با مقاومت در کدونهای katG315 ، rpoB516 ، rpoB526 و rpoB531 هستفاده شد.


بررسی کشت و آنتی‌بیوگرام در آبسه‌های سر و گردن مراجعه کنندگان به بیمارستان امیر کبیر اراک در سال 93
بدین منظور با کمک پرایمر های اختصاصی که قادر به تشخیص موتاسیون در این کدونها بودند ، روش آلل اسپسفیک طراحی گردید.


مقایسه توزیع ژن های کد کننده فاکتور های حدت iutA، omp T، sfa، papGII و iss در بین اشریشیاکلی پاتوژنیک پرندگان و اشریشیاکلی پاتوژنیک سیستم ادراری انسا
در روش PCR-RFLP از اونزیمهای اختصاصی جهت برش اونزیمی محصول PCR هستفاده شد، عدم برش توسط اونزیم بعنوان رخداد موتاسیون در نظر گرفته شد.


بررسی تاثیر ان-استیل سیستئین بر روی عملکرد کبدی در بیماران تحت بیهوشی با ایزوفلوران
نتایج: نتایج روش سکوئنس بعنوان هستاندارد طلایی روشهای مولکولی مشخص نمود که MAS-PCR و PCR-RFLP بخوبی قادر به تشخیص موتاسیون در کدونهای مرتبط با مقاومت در سویه های مقاوم فنوتیپی می باشند.


تعیین کلونال کمپلکس، ژنوتایپینگ و ارزیابی میزان بیان ژنهای دخیل در بیوژنز فیمبریهCurli (csgD وcsgA ) در ایزوله های ادراری انتروباکتر کلوآکه
هیچکدام از سویه های حساس دارای موتاسیون در کدونهای مورد مطالعه نبودند.

66/76% سویه های مقاوم به ایزونیازید واجد موتاسیون در کدون katG315 و 33/93% سویه های مقاوم به ریفامپین ، واجد موتاسیون در سه کدون اصلی عامل مقاومت بودند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضرنشان می دهد که روشهای PCR-RFLP و MAS-PCR طراحی شده می توانند به عنوان روش ها ی ساده و سریع برای تعیین حساسیت و مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین درسویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مورد هستفاده برنامه گیرند .

پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک خطا ، با توجه به ساده و کم هزینه بودن بصورت هموقت از هر دو تست برای تشخیص مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین هستفاده شود.
79 out of 100 based on 54 user ratings 729 reviews

بررسی مقایسه ای فراوانی اختلال بد شکل انگاری در بیماران تحت درمان ارتدنسی 18 سال به بالا و افراد سالم
مقایسه آثار بالینی، عملکردی و سونوگرافیک دو روش سوزن خشک نقاط ماشه ای و فاشیا در افراد دارای نقاط ماشه ای میوفاشیـال عضله تراپزیوس فوقانی
درمان ترکیبی ضایعه نخاعی با پیوند سلول های مزانشیمال بافت چربی تمایز یافته به سلول های شبه عصبی حرکتی و سلول های مزانشیمال بافت چربی ترانسفک
بررسی ریزنشت بند های ارتودنسی سمان شده توسط گلاس یونومر حاوی ذرات کلسیم آمورفوس فسفات (ACP): مطالعه ی آزمایشگاهی
بررسی مورفومتریک کنه سخت ‏Hyalomma anatolicum‏ جنس نر ‏جمع آوری شده از غرب ایران
ارزیابی اثرات انتی اکسیدانهای سیستئین و تائورین بر روی استرس اکسیداتیو و پارامترهای سیمن منجمد شده انسانی
How do I add Unicode support to a CRichEditCtrl?
Any best practices with feedback colours?
Blackberry reducing the font size to fit in the listfield row
How to make and apply standards for UI development?
How can I enhance the aesthetics of an ugly windows form packed with too many (necessary) features?
Should UML be used for creating GUI's?
GUI shell script editor with function overview
Blackberry App still running
What is a good maximum content area width for web pages?
Blackberry - fields layout animation
*
@