طراحی مدل سیستم مدیریت دانش در مدیریت بحران های مربوط به حوادث غیرمترقبه


طراحی مدل سیستم مدیریت دانش در مدیریت بحران های مربوط به حوادث غیرمترقبه
هنگام مواجه با بحران، ساوقت ها هزینه و وقت زیادی صرف کرده و افراد بسیاری، تجارب گوناگونی به دست می آورند، بنابراین یک سیستم مدیریت دانش با داشتن قابلیت هایی از قبیل خلق، ذخیره و بازیابی دانش و انتقال و به اشتراک گذاری اون در مدیریت بحران ها می تواند نقش موثری بالاخص در کاهش هزینه و وقت داشته باشد.


باز مهندسی فرایندهای کاری در سازمان های دولتی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در بخش دولتی
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سیستم مدیریت دانش در مدیریت بحران های مربوط به حوادث غیرمترقبه هست.


گامی به سوی مدیریت کیفیت فراگیر: مدل چنگال مدیریت کیفیتی
از این رو ابتدا نیازسنجی های سیستم از طریق فرمودگو و مشورت با افراد خبره در واحد مدیریت بحران هستانداری گیلان انجام شد و سپس بایسته های سیستم مدیریت دانش و سیستم مدیریت بحران، شناسایی و مورد مطالعه برنامه گرفت.


آموزش مدیران مبتنی بر رویکرد حاکمیت خوب
جهت طراحی سیستم پیشنهادی نیز از بین متدولوژی های موجود، متدولوژی CommonKADS انتخاب گردید و از زبان UML به عنوان لوازم مدل سازی هستفاده شد.


بررسی روش محک زنی در یک نمونه از صنایع
در انتها برای روشن تر شدن نحوه کار سیستم پیشنهادی و امکانات اون، با هستفاده از دیاگرام های طراحی شده، نسخه ی نمایشی سیستم مدیریت دانش – بحران پیشنهادی پیاده سازی شد و در سه بحران شایع در هستان گیلان (سیل، بارش برف، آتش سوزی جنگل)، مورد آزمایش برنامه گرفت.


از حقوق و کرامت انسانی تا طرح تکریم شورایعالی اداری


مدیریت ارزش در بخش دولتی


70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

@