شناسایی و رتبه‌بندی مشکلات و موانع صادرات خورو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر

@