نقش پس‌انداز در اقتصاد

تخمین واردات (کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) تحت قید ارزی و اثر آن بر رشد صاردرات صنعتی
بررسی اثر انواع مالیات‌ها بر تورم در اقتصاد ایران
بررسی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحرافات نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بر عرضه صادرات محصولات کشاورز
کارایی ابزارهای اقتصادی در کاهش آلودگیهای زیست محیطی . / مورد بررسی : کارگاههای بزرگ صنعتی در استان تهران
تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی (قابل تامین ) برای آموزش عالی درایران
بررسی بازده (اجتماعی ) هزینه های تحقیقات کشاورزی ( مورد کالا: گندم )
تحلیل وآثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر سطح عمومی قیمتها د ر ایران با روش داده - ستانده
نظریه سیاست استراتژیک تجاری و کاربرد آن در توسعه صادرات صنعتی ایران
نقش مناطق آزاد تجاری - صنعتی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران
جایگاه و عملکرد بازار در نظام اقتصادی اسلام
کاربرد مدل دو شکافه در اقتصاد ایران طی دوره 1378 - 1344
بررسی مزیت نسبی در استان مرکزی با تاکید خاص بر بخش صنعت در سال 1375
تاثیر سیاستهای ارزی بر تراز تجاری ایران طی دوره 1338 - 1377
*
@