بررسی نظریات مفسرین و متکلمین در اعجاز قرآن


بررسی نظریات مفسرین و متکلمین در اعجاز قرآن
این رساله در سه بخش عمده تدوین گردیده هست که بخش اول اون ذکر مباحث کلی در باب اصل اعجاز، ویژگی قراون و ویژگیهای قراون و مساله تحدی هست .


تجلی آیات و روایات در حکمت متعالیه صدرا
در بخش دوم که مفصل‌ترین قسمت رساله هست به بیان نظریه صرفه و بستر تاریخی و همچنین قائلین به اون از شیعه و سنی و مناقشه با این قول پرداخته هست .


تصحیح همراه با مقدمه نویسی نسخه خطی شرح احمد بن محمود هروی بر (هدایه الحکمه)
اما در بخش سوم به وجوه دیگر اعجاز پرداخته شده هست ، که به عنوان مهم‌ترین وجه، به فصاحت و بلاغت اون توجه خاصی شده هست .


اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبائی (ره)


وحی و شهود در حکمت متعالیه (صدرا)
نمایه ها:


78 out of 100 based on 78 user ratings 1278 reviews

@